ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / งานประชุมวิชาการ


เชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ประจำปี 2562
Posted by : Admin วันที่ : 12 ธ.ค. 2561 16:25:18

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยรังสิตร่วมกับเครือข่ายวิจัยประชาชื่น มหาวิทยาลัย Malayan Colleges Laguna ประเทศฟิลิปปินส์ Nong Lam University ประเทศเวียดนาม และ Tokai University ประเทศญี่ปุ่น จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “Big Data and New Face of Asia: Reflection in Science, Arts, Social Science and Humanities” ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพระพิฆเนศ Student Center (อาคาร 6) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีการนำเสนอบทความตามหัวข้อกลุ่มย่อยดังนี้    

          กลุ่มที่ 1 กลุ่มแพทยศาสตร์  และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

          กลุ่มที่ 2 กลุ่มนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

          กลุ่มที่ 3 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ

          กลุ่มที่ 4 นวัตกรรมเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ และอาหาร

           กลุ่มที่ 5 กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน 

          กลุ่มที่ 6 กลุ่มการพัฒนาเชิงธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร และการบิน

          กลุ่มที่ 7 กลุ่มศิลปศาสตร์

          กลุ่มที่ 8 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

          กลุ่มที่ 9 กลุ่มการศึกษาประเทศจีน (เสนอบทความเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ) 

โดยการนำเสนอบทความในระดับนานาชาติและระดับชาตินี้ นักวิจัยสามารถนำผลงานคิดเป็นค่าถ่วงน้ำหนัก 0.4 และ 0.2 ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่เว็บไซต์ http://rsucon.rsu.ac.th/  ส่งบทความภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562  ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมฟังบรรยายภายในวันจันทร์ ที่ 15 เมษายน 2562 และโปรดช่วยประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

RSU Coneference website

ส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงาน

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังบรรยาย

 

ข่าวล่าสุด งานประชุมวิชาการ