ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ใน
Posted by : Admin วันที่ : 30 มิ.ย. 2558 09:54:54

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่ในโครงการวิจัย แบบกำหนดหัวข้อเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมของไทยในปริทรรศน์ประวัติศาสตร์” โดยจะมีการพบปะนักวิจัยกลุ่มเป้าหมายในส่วนภูมิภาค วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 และมีกำหนดการประชุมระดมความคิด และสรรหานักวิจัยรุ่นกลางและรุ่นใหม่โครงการวิจัย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

            ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 เพื่อการพิจารณาเอกสารเสนอหัวข้อการวิจัยเบื้องต้น (Concept paper) ของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง

            ครั้งที่ 2 วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อการพิจารณาหัวข้อและโครงการวิจัยที่เสนอเพื่อรับทุนและเข้ากลุ่มวิจัยของนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยรุ่นกลาง

            ผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมพร้อมข้อเสนอเบื้องต้น ผ่านทางเว็บไซต์ http://meeting.trf.or.th/seminar และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณชลธิชา ขุนทอง โทรศัพท์ 02-8808655หรือE-mail: trf_100keydocs@yahoo.com
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย