ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน / อบรม/สัมนา


สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ”
Posted by : Admin วันที่ : 03 ธ.ค. 2558 15:48:09

สถาบันวิจัย ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความวิจัย เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ในวันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558  เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 1-308 ชั้น 3 อาคาร อาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) มหาวิทยาลัยรังสิต โดยวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่  

          1. ศาสตราจารย์ นพ.วรชัย ศิริกุลชยานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

          2. รองศาสตราจารย์ ดร. กาญจนา สุริยะพรหม คณะเทคนิคการแพทย์

          3. ดร.จิระพรชัย สุขเสรี คณะเภสัชศาสตร์

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ อันจะส่งผลให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาทักษะด้านการเขียนบทความวิจัยที่มีคุณภาพ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาสามารถส่งยายชื่อได้ที่ สถาบันวิจัย ภายในวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้ที่ E-mail: rsurri@rsu.ac.th หรือโทรสาร 5689 

ข่าวล่าสุด อบรม/สัมนา