ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ข่าวประชาสัมพันธ์ภายนอก / ทุนวิจัย


ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560
Posted by : Admin วันที่ : 24 ส.ค. 2559 15:01:27

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

1. โครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์

     ข้อกำหนดโครงการ (TOR)

     เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)

2. โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก  

     ข้อกำหนดโครงการ (TOR)

     เอกสารแนวคิดเบื้องต้น (Concept Paper)

     เพื่อเสริมสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะ (Capacity Building) ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://research.swu.ac.th ส่งข้อเสนอโครงการได้ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2649-5000 ต่อ 11015-11017 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สถาบันวิจัย

ข่าวล่าสุด ทุนวิจัย