การยางแห่งประเทศไทย เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยกี่ยวกับยางพารา ประจำปี 2568 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา รวมถึงการดำเนินการให้ระดับราคายางพารามีเสถียรภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารจัดการยางพาราครบวงจรอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ที่สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ops.go.th/  (ในหัวข้อ ประกาศ > หนังสือแจ้งเวียนหน่วยงาน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0-2424-6832 หรือ E-mail: researchraot@gmail.com