สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการทดสอบและการประเมินทางการศึกษาระดับชาติ (Journal of National Educational Testing and Assessment) เพื่อส่งเสรอมเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการ ในหัวข้อดังนี้
1. นโยบายการทดสอบ
2. นโยบายการศึกษา
3. การบริการจัดการทดสอบ
4. การวัดผลและการประเมินผลทางการศึกษา
5. นวัตกรรมเกี่ยวกับระบบการทดสอบ
6. เทคนิคด้านวัดและประเมินผลทางการศึกษา
7. บทความที่เป็นศาสตร์ทางการศึกษาในแขนงที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่สนใจส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารสามารถศึกาารายละเอียดเพิ่มเติมและส่งบทความได้ที่ https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JOURNALNIETS สอบถามรายละเอียดโทร 02-217-3800 ต่อ 4002 E-mail: journal.niets@gmail.com