ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต การขอรับการสนับสนุนเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ (นำเสนอ/ตีพิมพ์/รางวัลตีพิมพ์)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การมอบรางวัลสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารทางวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ. 2565
อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 172 คน
2 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่อง การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ระดับชาติและระดับนานาชาติ 2565
อัปเดตล่าสุด 24 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 152 คน