ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (ทุนวิจัยภายในของสถาบันวิจัย)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ล่าสุด!!**ขอทุนรอบ 1/2566 มรส. 80 แบบเสนอขอรับทุนวิจัย**ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
อัปเดตล่าสุด 12 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 199 คน
2 *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.)
อัปเดตล่าสุด 01 ก.พ. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 133 คน
3 ประเด็นการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่เหมาะสม
อัปเดตล่าสุด 01 ก.พ. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 103 คน
4 บันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญารับทุนอุดหนุน (ขอขยายเวลาทำวิจัย)
อัปเดตล่าสุด 01 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 63 คน
5 มรส.86: แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 03 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 100 คน
6 บันทึกข้อความ : ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 113 คน
7 บันทึกข้อความ : ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80) ที่ได้ปรับ/แก้ไขตามผู้ประเมินแล้ว
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 73 คน
8 บันทึกข้อความ : ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 139 คน
9 บันทึกข้อความ : ส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย ที่ได้ปรับ/แก้ไขตามผู้ประเมินแล้ว
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 67 คน
10 บันทึกข้อความ : ส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 145 คน
11 บันทึกข้อความ: ส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 145 คน
12 ตัวอย่าง ใบยืมเงินทดรองจ่าย โปรดขอรับที่คณะ/วิทยาลัย ห้ามปรินท์
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 76 คน
13 ***มรส.81***สัญญารับทุน (ใช้เฉพาะรอบที่ 3/2565)
อัปเดตล่าสุด 08 มี.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 98 คน
14 มรส. 82 [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (ยอดรวมทุกงวดงาน 1-4 )
อัปเดตล่าสุด 01 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 98 คน
15 มรส. 82-1 [***ใช้คู่กับใบเขียวเพื่อขอตั้งเบิกทุกครั้ง***] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (เฉพาะงวดงาน)
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 163 คน
16 มรส. 83 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 32 คน
17 มรส. 84 แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยตามงวดงาน (รายงานผลและเงิน***เฉพาะงวดนั้นๆ)
อัปเดตล่าสุด 11 พ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 160 คน
18 มรส. 85 แบบประเมินร่างรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 54 คน
19 มรส. 86 (รวมกับ มรส. 87 แล้ว) : [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (TOR)
อัปเดตล่าสุด 03 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 107 คน
20 มรส. 88 แบบรายงานการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาโครงการวิจัย(กรณี:นักวิจัยพี่เลี้ยง)
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 34 คน
21 มรส. 89 แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากสถาบันวิจัย
อัปเดตล่าสุด 01 ต.ค. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 48 คน
22 มรส. 90 แบบฟอร์มเซนต์รับเงินค่าจ้าง+ตอบแทน/แบบฟอร์มการจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จได้
อัปเดตล่าสุด 22 มิ.ย. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 116 คน
23 มรส. 92 แบบขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 05 พ.ย. 2564 | ดาวน์โหลดแล้ว 74 คน

แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (การพัฒนาการเรียนการสอน)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มรส. RS 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 22 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 43 คน
2 มรส. RS. 82-1 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 137 คน
3 แบบตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 90 คน
4 ใบรับเงิน
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 98 คน
5 มรส. RS 81: สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 109 คน
6 มรส. RS 3: แบบรายงานความก้าวหน้า
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 105 คน
7 มรส. RS 4: แบบส่งการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 113 คน
8 มรส. RS 5: ข้อแนะนำในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปย่องานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 114 คน
9 มรส. RS 6: Script & Storyboard
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 74 คน
10 มรส. RS 6.1: Courseware (E-learning)
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 81 คน
11 มรส. RS 6.2: E-book
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 147 คน
12 มรส. RS 6.3: เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ E-Learning / E-book
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 290 คน
13 มรส. RS 7: แบบคำรับรองการตรวจสอบคุณภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัย แก้ไข
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 63 คน
14 มรส. RS 8: ตรวจสอบคุณภาพบทคัดย่อ
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 60 คน
15 มรส. RS 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 22 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 79 คน
16 มรส. RS 9-1 รายงานค่าใช้จ่ายทั่วไป
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 77 คน
17 มรส. RS 9-2 รายงานค่าใช้จ่าย E-learning / E-Book
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 216 คน
18 มรส. RS 10 ตารางแบ่งจ่ายงบประมาณ
อัปเดตล่าสุด 12 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 78 คน
19 มรส. RS 11 ยกเลิกทุนวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 43 คน
20 มรส. RS 12 แบบติดตามผลหลังสิ้นสุดงานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 72 คน
21 มรส. RS 13 TOR
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 54 คน
22 มรส. RS 15 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 47 คน
23 มรส. RS 16 เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 12 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 58 คน
24 มรส. RS 17 เผยแพร่บทความวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 79 คน