ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย

ดาวน์โหลดเอกสารงานวิจัย / s


แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (ทุนวิจัยภายในของสถาบันวิจัย)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 ล่าสุด!!**ขอทุนรอบ 3/2566 มรส. 80 แบบเสนอขอรับทุนวิจัย**ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 601 คน
2 *** คำถามที่พบบ่อย? ***สรุปแนวทางการดำเนินงานเมื่อได้รับทุนวิจัย (สถาบันวิจัย; มรส.)
อัปเดตล่าสุด 09 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 209 คน
3 ประเด็นการพิจารณาโครงร่างงานวิจัยที่เหมาะสม
อัปเดตล่าสุด 01 ก.พ. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 179 คน
4 มรส.86: แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 18 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลดแล้ว 180 คน
5 บันทึกข้อความ : ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80)
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 208 คน
6 บันทึกข้อความ : ขอนำส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (มรส. 80) ที่ได้ปรับ/แก้ไขตามผู้ประเมินแล้ว
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 110 คน
7 บันทึกข้อความ : ขอนำส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 235 คน
8 บันทึกข้อความ : ขอนำส่ง (ร่าง)รายงานวิจัย ฉบับปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 103 คน
9 บันทึกข้อความ : ขอนำส่งเล่มรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 237 คน
10 บันทึกข้อความ: ขอนำส่งบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 210 คน
11 **ตัวอย่าง** ใบยืมเงินทดรองจ่าย โปรดขอรับที่คณะ/วิทยาลัย -ห้ามพิมพ์-
อัปเดตล่าสุด 09 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 104 คน
12 ***มรส.81***สัญญารับทุน (ใช้เฉพาะรอบที่ 3/2566)
อัปเดตล่าสุด 04 เม.ย. 2567 | ดาวน์โหลดแล้ว 190 คน
13 มรส.82: [ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (ยอดรวมทุกงวดงาน 1-4)
อัปเดตล่าสุด 18 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลดแล้ว 190 คน
14 มรส.82-1: [***ใช้คู่กับใบเขียวเพื่อขอตั้งเบิกทุกครั้ง***] สัญญายืมเงินทุนของสถาบันวิจัย (เฉพาะงวดงาน)
อัปเดตล่าสุด 18 มี.ค. 2567 | ดาวน์โหลดแล้ว 315 คน
15 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 10 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 50 คน
16 มรส.84: แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานวิจัยตามงวดงาน (รายงานผลและเงิน***เฉพาะงวดนั้น ๆ)
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 279 คน
17 แบบประเมิน (ร่าง) รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 10 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 98 คน
18 มรส.86: แผนการดำเนินงานโครงการวิจัย (TOR) [**ใช้ตอนเซ็นต์สัญญาทุน**]
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 169 คน
19 มรส.88: แบบรายงานการปฏิบัติงานให้คำปรึกษาโครงการวิจัย(กรณี:นักวิจัยพี่เลี้ยง)
อัปเดตล่าสุด 10 ส.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 47 คน
20 มรส.89: แบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ได้ทุนจากสถาบันวิจัย
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 84 คน
21 มรส.90: **แบบฟอร์มรับเงินค่าจ้างและค่าตอบแทน** / **แบบฟอร์มการจ่ายเงินที่ไม่อาจเรียกเก็บใบเสร็จได้**
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 206 คน
22 มรส.92: แบบขอขยายเวลาการดำเนินการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 16 พ.ย. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 116 คน

แบบฟอร์ม

บันทึกข้อความ / หนังสือนำส่ง (การพัฒนาการเรียนการสอน)


ลำดับ รายการเอกสาร ดาวน์โหลด
1 มรส. RS 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 22 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 239 คน
2 มรส. RS. 82-1 สัญญายืมเงินทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 210 คน
3 แบบตรวจสอบการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยด้วยตนเอง
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 140 คน
4 ใบรับเงิน
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 155 คน
5 มรส. RS 81: สัญญารับทุนอุดหนุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 163 คน
6 มรส. RS 3: แบบรายงานความก้าวหน้า
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 160 คน
7 มรส. RS 4: แบบส่งการวิจัยฉบับสมบูรณ์
อัปเดตล่าสุด 27 ก.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 191 คน
8 มรส. RS 5: ข้อแนะนำในการเขียนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์และสรุปย่องานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 162 คน
9 มรส. RS 6: Script & Storyboard
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 159 คน
10 มรส. RS 6.1: Courseware (E-learning)
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 156 คน
11 มรส. RS 6.2: E-book
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 268 คน
12 มรส. RS 6.3: เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาสื่อ E-Learning / E-book
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 391 คน
13 มรส. RS 7: แบบคำรับรองการตรวจสอบคุณภาพของที่ปรึกษาโครงการวิจัย แก้ไข
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 86 คน
14 มรส. RS 8: ตรวจสอบคุณภาพบทคัดย่อ
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 83 คน
15 มรส. RS 80: ข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 22 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 93 คน
16 มรส. RS 9-1 รายงานค่าใช้จ่ายทั่วไป
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 100 คน
17 มรส. RS 9-2 รายงานค่าใช้จ่าย E-learning / E-Book
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 231 คน
18 มรส. RS 10 ตารางแบ่งจ่ายงบประมาณ
อัปเดตล่าสุด 12 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 104 คน
19 มรส. RS 11 ยกเลิกทุนวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 59 คน
20 มรส. RS 12 แบบติดตามผลหลังสิ้นสุดงานวิจัย
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 93 คน
21 มรส. RS 13 TOR
อัปเดตล่าสุด 31 ส.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 72 คน
22 มรส. RS 15 แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 60 คน
23 มรส. RS 16 เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อัปเดตล่าสุด 12 พ.ค. 2566 | ดาวน์โหลดแล้ว 88 คน
24 มรส. RS 17 เผยแพร่บทความวิจัย
อัปเดตล่าสุด 26 ก.ค. 2565 | ดาวน์โหลดแล้ว 103 คน