ข้อมูลบุคลากร

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ข้อมูลบุคลากร


 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกพล ลิ้มพงษา
 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5692
 
ภาระหน้าที่
1. ประสานงานกับคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัย
2. เป็นเลขานุการคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
3. เป็นคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
4. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
5. ทำหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารงานวิจัย 
6. สั่งการและมอบหมายภารกิจให้รองผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
7. ร่วมเป็นคณะกรรมการชุดต่าง ๆ
- เป็นคณะกรรมการและเลขานุการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (ฝ่ายพัฒนาและนวัตกรรม)
- เป็นคณะกรรมการเครือข่ายวิจัยประชาชื่น
- เป็นคณะกรรมการและเลขานุการคณะทำงานโครงการอพ.สธ.-ม.รังสิต และ อพ.สธ. (เครือข่าย C)
 
 
คุณชญานิษฐ์  อัจฉริยะโพธา
 
ตำแหน่ง เลขานุการ
ติดต่อ 0-2791-5686
 
ภาระหน้าที่
1. ประสานงานนัดหมายการดำเนินงานต่าง ๆ กับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอก และดูแลงานด้านสารบรรณ และบริหารจัดการสำนักงานสถาบันวิจัย
2. ประสานงานและจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี (action plan) ของสถาบันวิจัย
3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งจากภายนอกสถาบันวิจัย
4. ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ของหน่วยงาน
5. ดูแลและบริหารจัดการด้านการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
6. ปรับประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยภายนอกให้สอดคล้องกับนโยบาย และจัดทำบันทึกข้อความแต่งตั้ง ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง
7. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ   
8. ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย และร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายนอกภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย
9. ร่วมดำเนินงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย ในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ การปฏิบัติงาน กฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน
10. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ในด้านงานวิจัย ด้านประกันคุณภาพ และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของสถาบันวิจัย และติดต่อประสานงานจัดประชุมของกลุ่มเครือข่ายภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต
11. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต
12. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
คุณนิภาพร  พบสระบัว
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่นักวิจัยสถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5691
 
ภาระหน้าที่
1. บริหารจัดการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยและติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุนวิจัย
2. ติดตาม ตรวจสอบ การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยรังสิต ทั้งการรายงานความก้าวหน้าตามงวดงาน-งวดเงิน และติดตามรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์
3. ร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย บริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและกิจกรรมต่างๆตามแนวทางของสถาบันวิจัย ให้สอดคล้องกับโยบายและแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัย
4. ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย
5. ปรับประกาศ/ระเบียบ เกี่ยวกับทุนอุดหนุนการวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบาย และดำเนินการจัดทำแบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัยเพื่อให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพเพิ่มเติมจากเดิม
6. ประสานงานกับคณะกรรมการสถาบันวิจัย ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ และจัดสัมมนา/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ
7. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย ร่วมติดตาม ตรวจสอบ กระบวนการวิจัยและประกันคุณภาพผลงานวิจัยของชุดโครงการวิจัยต่าง ๆ ที่รับทุนภายในและนอก ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันวิจัย
8. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ
9. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
10. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน
11. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
12. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต
13. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
คุณอลิสา ยวงนุ่น
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5690
 
ภาระหน้าที่
1. จัดทำจดหมายข่าวรายสัปดาห์ สรุปข่าวภายในสถาบันวิจัยและข่าวภายนอก
2. จัดเก็บฐานข้อมูลงานวิจัย ในส่วนของบทคัดย่อ ของโครงการวิจัยที่สมบูรณ์และ เพื่อเก็บเป็นฐานในการประชาสัมพันธ์ขึ้นระบบ
3. ดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ของสถาบันวิจัย เว็บไซต์วารสาร JCST และเว็บไซต์สำนักงานจริยธรรมการวิจัย เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ
4. ดูแลเอกสารขอรับพิจารณาจริยธรรมวิจัยในสัตว์ทดลอง
5. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
6. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน
7. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับงานในสถาบันวิจัย
8. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิตประจำทุกปี
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
คุณกนกรัตน์  ครูกิมโสม
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5687
 
ภาระหน้าที่   
1. ดูแลโครงการสัมมนา/อบรมต่าง ๆ ของสถาบันวิจัย
2. ประสานงานบริหารจัดการงบประมาณโครงการและดำเนินการเบิกจ่ายโครงการต่าง ๆ ของสถาบันวิจัย (ยกเว้นโครงการทุนอุดหนุนวิจัยฯ และการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ)
3. ดูแลบัญชีโครงการค่าบริการวิชาการ สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
4. ประสานงาน เรื่องค่าบริการวิชาการจากนักวิจัยที่ได้รับทุนภายนอก
5. ดำเนินการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ
6. ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ และเป็นผู้ช่วยเลขานุการฯ
7. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
8. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัย
9. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
คุณปนัดดา พึ่งบุญ
 
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5701
 
ภาระหน้าที่
1. ดำเนินงานตามกระบวนการให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแผนและข้อกำหนดในการขอทุนวิจัยฯ
2. ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต
3. ให้คำปรึกษาและแนะนำการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์คณะวิชาต่าง ๆ
4. ดำเนินงานโครงการสัมมนาหรือฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการทำงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่อาจารย์ของคณะวิชาต่าง ๆ 
5. จัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและจัดทำฐานข้อมูลทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
6. ผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรังสิต
7. ประสานงานเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลางเพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย และเครือข่ายวิชาการอื่นๆ
8. วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโครงการฝึกอบรมต่างๆ ของหน่วยงาน
9. กลั่นกรองบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยรังสิต
10. จัดทำ Presentation นำเสนอรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานและฝ่ายวิชาการ
11. คณะกรรมการประจำศูนย์เรียนรู้ คณะกรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน     
12. ผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานปฎิรูปนวัตกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยรังสิต
13. ปฏิบัติงานอื่น ๆ  ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
คุณรติมา ต๊ะดี
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5689
 
ภาระหน้าที่
1. การดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี มหาวิทยาลัยรังสิต
2. ติดตามทุนวิจัย ที่ยังคงค้างเพื่อการดำเนินงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย
4. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ
5. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย        
6. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
7. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน
8. ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
9. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต
10. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น
 
คุณนวพร ศาสตร์ขำ
 
ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่สถาบันวิจัย
ติดต่อ 0-2791-5688
 
ภาระหน้าที่ 
1. ดำเนินการงานขอเงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความ ค่านำเสนอผลงาน และเงินรางวัล
2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพ
3. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไก และเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัย
4. รับผิดชอบงานเชิงระบบ กลไก และเอกสาร เพื่อการประกันคุณภาพของสถาบันวิจัย
5. ร่วมดำเนินการงานเชิงระบบกลไกและเอกสารด้านบริหารความเสี่ยงของสถาบันวิจัยโดยดำเนินการในส่วนของความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎหมาย และมาตรการเฝ้าติดตามปัจจัยที่มีความเสี่ยงต่ำด้านการปฏิบัติงาน
6.  ร่วมติดต่อประสานงานหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการให้บริการต่อหน่วยงานอื่นทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยรังสิต และให้ข้อมูลพื้นฐานจำเป็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับด้านการวิจัย หรือด้านประกันคุณภาพการศึกษา
7. ร่วมจัดงานประชุมคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และจัดสัมมนา/อบรม/โครงการเกี่ยวกับทุนวิจัย จริยธรรมในคน/สัตว์ทดลอง และความปลอดภัยทางชีวภาพ
8. ร่วมติดต่อประสานงานและดำเนินการจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ RSU Research Conference ประจำปี ของมหาวิทยาลัยรังสิต
9. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายโดยตรงจากผู้อำนวยการสถาบันวิจัย และงานที่ไม่สามารถระบุแน่ชัดได้ เช่น เตรียมเอกสารการประชุมต่าง ๆ นำส่งเอกสารด่วนตามหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น