สารจากผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / สารจากผู้อำนวยการ


 
 
สารผู้อำนวยการสถาบันวิจัย
 
 
          สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของฝ่ายวิชาการ รับผิดชอบการดำเนินงานโดยผู้อำนวยการสถาบันวิจัย ภายใต้การกำกับของรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย และอธิการบดีเป็นลำดับ สถาบันมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสนับสนุนงานวิจัย ให้ทุนวิจัย และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการวิจัย  โดยวางเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อเป้าหมายการเป็นผู้นำด้านการวิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งงานสร้างสรรค์ และการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่สามารถสร้างสรรค์งานวิจัยที่สามารถพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อสังคม ประเทศ
 
 
     
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกพล ลิ้มพงษา)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 
 
 
 
 
 
 
อัพเดต ณ วันที่ 6 กันยายน 2564