ภาระกิจหลักของสถาบันวิจัย

เกี่ยวกับสถาบันวิจัย / ภาระกิจหลักของสถาบันวิจัย


อำนาจหน้าที่
การให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและสถาบันวิจัย
 
คณะกรรมการบริหาร
อำนาจหน้าที่
1. ให้คำปรึกษา และคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบาย และแนวทางปฏิบัติว่าด้วยงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและสถาบันวิจัย
2. กำหนดนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัย
3. ให้ความเห็นชอบนโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยเสนอ
4. ให้ความเห็นชอบนโยบายและโครงการวิจัยสถาบันของมหาวิทยาลัยที่สถาบันวิจัยเสนอ
5. ให้ความเห็นชอบระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งเกี่ยวกับงานวิจัยที่จะนำเสนอต่อมหาวิทยาลัยตามที่สถาบันวิจัยเสนอ และออกระเบียบ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ในการบริหารงานของสถาบัน
6. ให้ความเห็นชอบงบประมาณ และกำกับดูแลการบริหารงานงบประมาณด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เสนอผ่านสถาบัน และงบประมาณประจำปีของสถาบันวิจัย
7. ให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยที่เสนอโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย
8. กำกับ ดูแลการปฏิบัติตามนโยบายงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการบริหารงานของสถาบันวิจัย
9. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อดำเนินกิจการด้านงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
10. กำหนดนโยบาย และ/หรือ ให้ความเห็นชอบนโยบายพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
11. พิจารณาให้ความเห็นชอบการอนุมัติเงินสนับสนุนนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยเพื่อเดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการต่างประเทศ
12. ริเริ่มเสนอ หรือให้ความเห็นชอบการเสนอต่อมหาวิทยาลัย เพื่อให้รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่นักวิชาการเจ้าของผลงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ์ที่มีคุณภาพดีเด่นของมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอของสถาบันวิจัย
13. ดำเนินงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน
อำนาจหน้าที่
การพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยในด้านจริยธรรมสำหรับงานวิจัยในคน และประสานงานกับคณะกรรมการกลางด้านจริยธรรมการวิจัยในคน
 
คณะกรรมการกำกับและดูแลให้ผู้ใช้สัตว์ปฏิบัติตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
อำนาจหน้าที่
การพิจารณาตรวจสอบโครงการวิจัยแบบทดลอง (experimental) ที่มีการใช้สัตว์เพื่อทดลอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดระดับชาติ และระดับสากล

คณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
อำนาจหน้าที่
การพิจารณาและตรวจสอบโครงการวิจัยในด้านพันธุวิศวกรรม เทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ และประสานงานกับคณะกรรมการกลางด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (National Biosafety Committee-NBC) แห่งสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ