ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


จำนวนบท 5 บทความ
หน้า | 1
รหัส
02/2560
ชื่อบทความ : Investigation of Gametocyte Prevalence of Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax in the Malarial Endemic Areas of Thailand by Molecular Biology Techniques
Article Name : การศึกษาความชุกของระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ในแหล่งระบาดของเชื้อมาลาเรียใน ประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา
ผู้จัดทำ : ดร. พงศกร   มาตย์วิเศษ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
09/2560
ชื่อบทความ : Systematic review and meta-analysis of resveratrol effects on physical activity
Article Name : การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ Resveratrol ต่อการเคลื่อนไหวออกแรง
ผู้จัดทำ : เภสัชกรสุรชัย  โกติรัมย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
22/2560
ชื่อบทความ : Comparative Study of Efficacy of Tramadol/Acetaminophen Combination Tablet and Ibuprofen in Acute Pain Control after Mandibular Third Molar Surgery
Article Name : การศึกษาเปรียบเทียบผลของยาผสมทรามาดอล/อะเซตามิโนเฟน และยาไอบูโพรเฟน ในการลดความเจ็บปวดเฉียบพลัน หลังจากการผ่าฟันคุดกรามล่างซี่ที่สาม
ผู้จัดทำ : ทพญ.รพีพร   มลังไพศรพร์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
17/2560
ชื่อบทความ : Market Prototype Design for Better Natural Ventilation, Case Study: Border Markets in Aranyaprathet, Thailand
Article Name : การออกแบบตลาดต้นแบบเพื่อการระบายอากาศธรรมชาติที่ดีกว่า กรณีศึกษา : ตลาดสินค้าชายแดน อาเภออรัญประเทศ
ผู้จัดทำ : อาจารย์ทรงพล  อัตถากร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
28/2560
ชื่อบทความ : Ocular disorders in children with hearing impairment and speech disability
Article Name : ความผิดปกติทางตาของเด็กที่มีปัญหาทางการได้ยินและสื่อความหมาย
ผู้จัดทำ : พญ.วัฒนีย์   เย็นจิตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle