ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2559


จำนวนบท 25 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
02/2559
ชื่อบทความ : Isolation of lactic acid bacteria with probiotic properties from fermented food products Researcher : Nattakan Dangmanee
Article Name : การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง
ผู้จัดทำ : ดร.ณัฐกาญจน์   แดงมณี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
05/2559
ชื่อบทความ : Preparation and modification of activated carbon by Iron (III) for removal arsenic in water
Article Name : การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์ด้วย เหล็ก (III) เพื่อกำจัดอาร์เซนิกในน้ำ
ผู้จัดทำ : ผศ. ปัญญา   มณีจักร์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
50/2559
ชื่อบทความ : Preparation of shallot extracts – loaded in lipid nanoparticles for cosmeceutical application from microemulsion method
Article Name : การเตรียมสารสกัดหอมแดงบรรจุในอนุภาคนาโนไขมันสาหรับประยุกต์ใช้ทางเวชสาอาง
ผู้จัดทำ : ภัททวัฒน์   มณีวัฒนภิญโญ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
42/2559
ชื่อบทความ : Freeze Drying Peeled Long-Kong Development
Article Name : การพัฒนาเนื้อลองกองอบแห้งแบบระเหิด
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา  โอศิริพันธุ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
55/2559
ชื่อบทความ : Brandname Strategy of 5-star OTOP Products in Thailand
Article Name : กลยุทธ์การตั้งชื่อตราสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ระดับ 5 ดาวในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.แน่งน้อย   บุญยเนตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
23/2559
ชื่อบทความ : FORMULATION DEVELOPMENT OF OROMUCOSAL SPRAY FROM CANNABIS EXTRACT
Article Name : การพัฒนาตารับสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชา
ผู้จัดทำ : อาจารย์วรวรรณ   สายงาม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
54/2559
ชื่อบทความ : Role of Rangsit University in Driving the Society of Dhamma Democracy/ Moral Democracy
Article Name : บทบาทของมหาวิทยาลัยรังสิตกับการขับเคลื่อนสังคมธรรมาธิปไตย
ผู้จัดทำ : ดร.สุริยะใส   กตะศิลา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
11/2559
ชื่อบทความ : Bone Saw Devices Using for The Diagnosis of Pathology
Article Name : เครื่องเลื่อยกระดูกสำหรับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา
ผู้จัดทำ : อาจารย์อนันตศักดิ์   วงศ์กำแหง   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
10/2559
ชื่อบทความ : e-Payment Behavior of People in Bangkok Metropolitan Region
Article Name : พฤติกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
ผู้จัดทำ : ดร.ปาจรีย์   เหลี่ยงประดิษฐ์   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
14/2559
ชื่อบทความ : Effectiveness Of Denture Cleanser Tablets On Tea Stain Removal Of Polyamide Denture Base
Article Name : ผลของสารทำความสะอาดฟันเทียมชนิดเม็ดต่อการกำจัดคราบชาของฐานฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์
ผู้จัดทำ : อ.ทพญ.สปัน  เล็งเลิศผล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
17/2559
ชื่อบทความ : Organizational Resources that effecting Logistics Information Technology Capabilities and it effected on Performance of Autopart Manufacturing Industry in Thailand
Article Name : ทรัพยากรองค์การที่มีผลต่อความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พัฒน์   พิสิษฐเกษม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
56/2559
ชื่อบทความ : Study on prebiotic properties from selected plants in Thailand
Article Name : การศึกษาคุณสมบัติความเป็นพรีไบโอติกของพืชธรรมชาติในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พรรณนภา  เภาทอง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
25/2559
ชื่อบทความ : Evaluation of GroEL Burkholderia pseudomallei recombinant antigen for melioidosis diagnosis by indirect ELISA, Dot blot ELISA and indirect hemagglutination assay
Article Name : การประเมินประสิทธิภาพการเป็นแอนติเจน ของโปรตีนลูกผสม GroEL ของเชื้อ Burkholderia pseudomallei เพื่อวินิจฉัยโรคเมลิออยด์ โดย indirect ELISA plate, Dot blot ELISA และ indirect hemagglutination assay
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กัญญนันทร์  กฤษศิริวุฒินันท์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
04/2559
ชื่อบทความ : The Study of Form to Produce Art Toy Sculpture
Article Name : การศึกษารูปทรงเพื่อสร้างงานประติมากรรม Art Toy
ผู้จัดทำ : อาจารย์โกเมศ   กาญจนพายัพ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
75/2559
ชื่อบทความ : The Principles of Law Interpretation: A Case Study of The Entrepreneur or Business Operator in Section 38 and Section 54 of The Film and Video Act B.E. 2551
Article Name : หลักการตีความกฎหมาย : กรณีศึกษา ผู้ประกอบกิจการ ในมาตรา 38 และมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.มงคล   เทียนประเทืองชัย  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle