ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2558


จำนวนบท 42 บทความ
หน้า | 1 2 3 Next
รหัส
6/2558
ชื่อบทความ : Personal Finance Management Affecting to the Saving Behavior of People in Bangkok Metropolitan Region.
Article Name : การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุง เทพมหานครและปริมณฑล
ผู้จัดทำ : ผศ.มุกดา   โควหกุล   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
13/2558
ชื่อบทความ : Carbonated Banana Drink Development
Article Name : การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมอัดก๊าซ
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา  โอศิริพันธุ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
59/2558
ชื่อบทความ : Stripping test of aggregate from asphalt-rubber mixing for surface treatment pavement
Article Name : การหลุดออกของวัสดุมวลรวมจากยางมะตอยผสมยางพาราสำหรับผิวทางเซอร์เฟซทรีตเมนต์
ผู้จัดทำ : ผศ.สมศักดิ์   เอื้ออัชฌาสัย   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
31/2558
ชื่อบทความ : Harvesting Microalgae Oil from Brackish Water in Thailand
Article Name : การเก็บเกี่ยวสาหร่ายน้ำมันจากแหล่งน้ำกร่อยในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.ศศิรินทร์   แลบัว   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
7/2558
ชื่อบทความ : Effects of Logistics Capabilities on Efficiency of Automotive Parts Industry in Thailand
Article Name : ความสามารถด้านโลจิสติกส์ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พัฒน์   พิสิษฐเกษม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
27/2558
ชื่อบทความ : Public Participation in natural resources concerning forests, focusing on Thailand and Future AEC Legal Issues
Article Name : การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวกับป่าไม้ โดยมุ่งประเด็นกฎหมายของไทยและกฎหมายในอนาคตของ AEC
ผู้จัดทำ : อ.ภัทรพงศ์   เกษทอง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
50/2558
ชื่อบทความ : Gender determination in human blood stain from various surface by Loop Mediated isothermal amplification (LAMP)
Article Name : การแยกเพศมนุษย์จากรอยคราบเลือดบนพื้นผิวต่างๆ ด้วยเทคนิค Loop mediated isothermal amplification (LAMP)
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ปานันท์  กาญจนภูมิ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
35/2558
ชื่อบทความ : Preparation of phase diagram of microemulsion and self-microemulsifying systems for polyherbs
Article Name : การเตรียมแผนผังวัฎภาคของระบบไมโครอิมัลชันและไมโครอิมัลชันที่เกิดขึ้นได้เองสาหรับสมุนไพร
ผู้จัดทำ : ภัททวัฒน์   มณีวัฒนภิญโญ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
77/2558
ชื่อบทความ : Bactericidal effects of atmospheric non-thermal argon plasma on famous hospital acquired bacteria in vitro study.
Article Name : การทดสอบผลของ non-thermal plasma ในการทำลายจุลินทรีย์ก่อโรค
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พรรณนภา  เภาทอง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
30/2558
ชื่อบทความ : Effects Of Self-Efficacy Enhancement Program On Health Behaviors Among Older Adults With Uncontrolled Hypertension
Article Name : ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของ ผู้สูงอายุโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันโลหิตไม่ได้
ผู้จัดทำ : อาจารย์ยุภาพร   นาคกลิ้ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
58/2558
ชื่อบทความ : Process and quality development of black sesame crispy cracker from broken sinlek rice
Article Name : การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพข้าวเกรียบงาจากปลายข้าวสินเหล็ก
ผู้จัดทำ : อาจารย์เสาวนีย์   ลาดน้อย  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
75/2558
ชื่อบทความ : The Feedback from Ransit University Students and People in Muang-Ake Community on the Measures to Control Entertainment places around Rangsit University.
Article Name : เสียงสะท้อนจากนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตและชุมชนเมืองเอกต่อมาตรการควบคุมสถานบริการในบริเวณรอบมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช   ตรีเมฆ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
25/2558
ชื่อบทความ : The Factors Influencing Information Literacy of Students in Private Universities
Article Name : ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการรู้สารสนเทศของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเอกชน
ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.วัลลภา   เฉลิมวงศาเวช  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
51/2558
ชื่อบทความ : Decision Function to Underground Digital Economy
Article Name : ฟังก์ชันการตัดสินใจเข้าสู่เศรษฐกิจใต้ดินยุคดิจิตอล
ผู้จัดทำ : ดร.ธันย์พัทธ์   ใคร้วานิช  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
67/2558
ชื่อบทความ : The perception of Marketing Communication Tools affecting the Decision Making to Study in University
Article Name : การรับรู้เครื่องมือสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.รุจาภา   แพ่งเกษร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle