ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2557


จำนวนบท 54 บทความ
หน้า | 1 2 3 4 Next
รหัส
6/2557
ชื่อบทความ : Research Project Report : (k, t)-choosability of graphs
Article Name : -
ผู้จัดทำ : ดร.วงศกร  เจริญพานิชเสรี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
07/2557
ชื่อบทความ : Formulation Development of Pseudo-Latex Mask for Cold Pressed Rice Bran Oil
Article Name : การพัฒนาตำรับซูโดลาเท็กซ์มาส์กจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.จิระพรชัย   สุขเสรี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
12/2557
ชื่อบทความ : Development of Aromatherapy Product from Waste of Eagle Wood
Article Name : การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบาบัดจากกฤษณาที่เหลือใช้
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.ภญ.นริศา   คำแก่น  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
5.3/7/2557
ชื่อบทความ : Goat Milk Tablets mixed with Extraced Anthocyanins from Purple corncob
Article Name : นมแพะอัดเม็ดผสมสารสกัดแอนโทไซยานินส์จากซังข้าวโพดม่วง
ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจรัก   วายุภาพ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
51/2557
ชื่อบทความ : Investigation of Chemical Constituents and Stability of Rice Bran Oil Dietary Supplement Products in Markets
Article Name : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและความคงตัวของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันรำข้าวที่วางขายตามท้องตลาด
ผู้จัดทำ : รศ.ธาตรี   ผดุงเจริญ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
17/2557
ชื่อบทความ : Social construction of humorous images in Thai mural paintings.
Article Name : การประกอบสร้างเชิงสังคมของภาพตลกขบขันในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
15/2557
ชื่อบทความ : Seroprevalence of Rubella Immunity in Thai Women of Childbearing Age
Article Name : อัตราความชุกของผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่อโรคหัดเยอรมันในหญิงไทยวัยเจริญพันธุ์
ผู้จัดทำ : ดร.ปรียาภรณ์   โมนะตระกูล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
33/2557
ชื่อบทความ : Education and Human Development: The Case of Thailand
Article Name :
ผู้จัดทำ : ดร.ดนุวัศ   สาคริก  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
28/2557
ชื่อบทความ : Telomere length distribution in blood and saliva in age-varying Thais
Article Name : Telomere length distribution in blood and saliva in age-varying Thais
ผู้จัดทำ : ดร.วันทิกา   เครือน้ำคำ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
8/2557
ชื่อบทความ : Quality Evaluation of Turmeric Capsules Manufactured by Government Hospitals
Article Name : การประเมินคุณภาพของยาแคปซูลขมิ้นชันที่ผลิตในโรงพยาบาลรัฐ
ผู้จัดทำ : อาจารย์ ภก.เชาวลิต   มณฑล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
77/2557
ชื่อบทความ : Properties of incompatible NR/CR and NR/NBR blends with and without methyl methacrylate grafted natural rubber as a compatibilizer
Article Name : สมบัติของยางผสมแยกเฟส NR/CR และ NR/NBR เมื่อมีการเติมและไม่เติมสารช่วยผสมยางธรรมชาติกราฟต์เมทิลเมทาคริเลต
ผู้จัดทำ : อาจารย์ ดร.ดร.สุพัฒน์   มูลสิน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
39/2557
ชื่อบทความ : Phylogenetic relationships of Kaempferia plants based on Inter-Simple Sequence Repeat (ISSR) fingerprints
Article Name : ความสัมพันธ์ทางวงศ์วานวิวัฒนาการของพืชในสกุล Kaempferia โดยอาศัยลายพิมพ์ ดีเอ็นเอ ชนิดไอเอสเอสอาร์
ผู้จัดทำ : ดร.อรวรรณ   เฑียรฆ์พงษ์   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
4/2557
ชื่อบทความ : Study on acute toxicity and antibacterial activity of luminescent mushroom (Neonothopanus nambi) extracts
Article Name : การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi)
ผู้จัดทำ : ดร.สุกัลญา  หลีแจ้  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
29/2557
ชื่อบทความ : Temperature sensitive PHB/poloxamer composite nanoparticles as a carrier for potential use in drug delivery
Article Name : การเตรียมคอมโพสิทนาโนพาร์ทิเคิลจาก PHB/poloxamer พอลิเมอร์ที่ไวต่ออุณหภูมิ เพื่อเป็นพาหนะสำหรับใช้ประโยชน์ในการควบคุมการนำส่งยา
ผู้จัดทำ : ดร.อัซอารีย์   สุขสุวรรณ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
43/2557
ชื่อบทความ : Attitude Of Citizens And Political Parties Towards Thailand’s Reformation In The Transitional Period
Article Name : ทัศนคติของประชาชนและพรรคการเมืองต่อการปฏิรูปประเทศไทยในระยะเปลี่ยนผ่าน
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วิโรจน์   พิมานมาศสุริยา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

bursa escort bursa escort