ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2555


จำนวนบท 29 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
12/2555
ชื่อบทความ : Image Archiving And Image Processing Program And Wed-Based For Hematologic Information
Article Name : การบันทึกภาพ การประมวลผลภาพ และเว็บเบสสำหรับระบบสารสนเทศทางโลหิตวิทยา
ผู้จัดทำ : ผศ.ปิยะมาศ   เสือเพ็ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.01/2555
ชื่อบทความ : Preliminary Study to Develop Chedi Hoi Temple to be Educational and Tourism Resource of Pathum Thani Province
Article Name : การศึกษาเบื้องต้นในการพัฒนาวัดเจดีย์หอยให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อาจารย์นพปฎล   ธาระวานิช  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.03/2555
ชื่อบทความ : WATER AS FIGURATIVE SYMBOL FOR COMMUNICATION IN THAI MURAL PAINTING
Article Name : น้ำในฐานะการสื่อสารสัญลักษณ์ภาพในงานภาพจิตรกรรมฝาผนังไทย
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.09/2555
ชื่อบทความ : SPORTS COMMUNICATION IN THAI TEMPLES MURAL PAINTINGS
Article Name : การสื่อสารแนวคิดการกีฬาผ่านภาพการละเล่นในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
ผู้จัดทำ : อ.นฤนาถ   ไกรนรา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.10/2555
ชื่อบทความ : The Adaptation of the Package Tour Program of the Thai Tourist Behaviors for Pathum Thani Province
Article Name : การปรับโปรแกรมการท่องเที่ยวสำเร็จรูป เพื่อตอบสนองต่อพฤติกรรมนักท่องเที่ยวชาวไทยสำหรับจังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อ.อิทธิพันธ์   พัฒนานุพงษ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
79/2555
ชื่อบทความ : A FUNDAMENTAL RESEARCH ON DEVELOPING THAI PROFANITY DETECTION MODEL
Article Name : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาโมเดลตรวจจับคำหยาบภาษาไทย
ผู้จัดทำ : ดร.กฤษฎา   ศรีแผ้ว  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
28/2555
ชื่อบทความ : Information Literacy of Students at Rangsit University
Article Name : การรู้สารสนเทศของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : อาจารย์ชุลีกร  นวลสมศรี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
FT23/2555
ชื่อบทความ : An Analysis of the Possible Socio- Economic Impacts of China’s Dams on the Mekong River on Chiangrai and Ubon Ratchathani
Article Name : การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมของเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงในประเทศจีนต่อจังหวัดเชียงรายและจังหวัดอุบลราชธานี
ผู้จัดทำ : สมเกียรติ  อริยปรัชญา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
22/2555
ชื่อบทความ : THE RELATIONSHIP BETWEEN CORPORATE GOVERNANCE AND THE STOCK PRICE OF LISTED COMPANIES IN MAI USING FELTHAM – OHLSON VALUATION MODEL
Article Name : ความสัมพันธ์ระหว่างการกากับดูแลกิจการกับราคาหุ้นของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ ตัวแบบการประเมินมูลค่ากิจการของ Feltham - Ohlson
ผู้จัดทำ : ผศ.สุปราณี  ศุกระเศรณี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
40/2555
ชื่อบทความ : Development, Style and Content in Thai postmodern films.
Article Name : พัฒนาการ รูปแบบ และเนื้อหาของภาพยนตร์ไทยหลังสมัยใหม่
ผู้จัดทำ : ดร.ฉลองรัฐ  เฌอมาลย์ชลมานค  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
70/2555
ชื่อบทความ : Mammographic Masses Edge Detection Based on Novel Morphology Information System
Article Name : การหาขอบมวลบนภาพเอ็กซเรย์เต้านมโดยอาศัยหลักการมอโฟโลยีแนวใหม่
ผู้จัดทำ : ผศ.ปิยะมาศ   เสือเพ็ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
67/2555
ชื่อบทความ : Development and validation of isoniazid (INH), rifampicin (RIF), pyrazinamide (RIF), and ethambutol (EMB) in a fixed-dose combination antituberculosis by HPLC
Article Name : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ยาต้านวัณโรคชนิดยาเม็ดรวมหลายขนาน ยาไอโซไนอาซิด ยาไรแฟมปิซิน ยาพัยราซินาไมด์ และยาอีแธมบิวทอล โดยวิธี HPLC
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
FT47/2555
ชื่อบทความ : Corruption Control in Asia: Singapore, South Korea and Thailand
Article Name : การควบคุมคอร์รัปชั่นในเอเชีย: สิงคโปร์ เกาหลีใต้ และไทย
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.สังศิต  พิริยะรังสรรค์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
76/2555
ชื่อบทความ : A Development of Web Application for Item Analysis
Article Name : การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชันสำหรับการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วุฒิพงษ์  ชินศรี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
15/2555
ชื่อบทความ : Effects of Educational Program on Knowledge and Attitude in Risk Management of Nopparatrajathanee Hospital’s Staff
Article Name : ผลของโปรแกรมเสริมสร้างการเรียนรู้ต่อความรู้และทัศนคติของทีมสุขภาพและทีมสนับสนุนในการบริหารระบบความเสี่ยง โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้จัดทำ : อาจารย์ผ่องพรรณ  จันธนสมบัติ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle