ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


จำนวนบท 32 บทความ
หน้า | 1 2 3 Next
รหัส
09/2554
ชื่อบทความ : Study of the performance biogas systems at the zoo
Article Name : การศึกษาประสิทธิภาพระบบผลิตก๊าซชีวภาพในสวนสัตว์
ผู้จัดทำ : ญาณวุฒิ  สุพิชญางกูร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.25/2554
ชื่อบทความ : DETECTION OF CLASS I INTEGRONS IN VIBRIO PARAHAEMOLYTICUS ISOLATED FROM CLINICAL SPECIMENS
Article Name : การตรวจหา Class I Integrons ในเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
ผู้จัดทำ : นิภาพร  เทวาวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.35/2554
ชื่อบทความ : Purple corn powder, Anthocyanin, Antioxidant capacity, Spray drying
Article Name :
ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจรัก   วายุภาพ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.14/2554
ชื่อบทความ : Design and construction of sphygmomanometer tester
Article Name : การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบเครื่อง Sphygmomanometer
ผู้จัดทำ : รณชิต   ดีปานแก้ว  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.26/2554
ชื่อบทความ : -
Article Name : การศึกษาพาหะแอลฟ่าธาลัสซีเมีย โดยเทคนิค Multiplex PCR ในหมู่บ้านตำแย อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้จัดทำ : สุดาภรณ์   เก่งการ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.04/2554
ชื่อบทความ : -
Article Name : การศึกษาความต้านทานและกลไกความต้านทานต่อสารเคมีกำจัดแมลงชนิด Temephos ในลูกน้ำยุงลาย อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อ.อุษณี    ทรัพย์เจริญกุล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.16/2554
ชื่อบทความ : The Preliminary Study of the Effects of Rice Bran and Germ Oil Which Preparedby Using Cold Press Method on Blood Lipids LevelsResearchers
Article Name : การศึกษาเบื้องต้นของผลของน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวที่เตรียมโดยวิธีบีบเย็นที่มี ผลต่อระดับไขมันในเลือด
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.วิมล   ชอบชื่นชม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.24/2554
ชื่อบทความ : Knowledge Understanding and Opinion of Accountant on Thai Financial Reporting Standards for Non-Publicly Accountable Entities
Article Name : ความรู้ความเข้าใจและความคิดเห็นของนักบัญชีเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ
ผู้จัดทำ : เกศรา   สุพยนต์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.28/2554
ชื่อบทความ : EFFECT OF ETHANOLIC EXTRACT AND GEL FROM THAI TRADITIONAL TREATMENT FOR PROPIONIBACTERIUM ACNE AND STAPHYLOCOCCUS EPIDERMIDIS
Article Name : การทดสอบฤทธิ์ของสารสกัดเอทานอลและเจลที่พัฒนาจากตำรับยาทาแก้พิษฝีต่อการเจริญเติบโตของเชื้อ Propionibacterium acne และ Staphylococcus epidermidi
ผู้จัดทำ : อาจารย์วาลุกา   พลายงาม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.31/2554
ชื่อบทความ : Isolation, identification and exploitation of probiotic properties and antimicrobial agent against on gastrointestinal and urogenital pathogen from difference source of lactic acid bacteria
Article Name : การแยกแลคติกแอซิดแบคทีเรียที่มีฤทธิ์ในการเป็นโพรไบโอติกแบคทีเรียและมีฤทธิ์ยับยั้งจุลชีพก่อโรคในระบบทางเดินอาหารและทางเดินปัสสาวะ
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พรรณนภา  เภาทอง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.39/2554
ชื่อบทความ : The Community Sustainable development Case Study : Mea Kapeang, Chiang Mai
Article Name : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนแม่ก๊ะเปียง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.42/2554
ชื่อบทความ : The Sustainable development of Thai community Case Study : Koh Pitak, Chumporn
Article Name : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนเกาะพิทักษ์ จังหวัดชุมพร
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อวิรุทธิ์   เจริญทรัพย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.43/2554
ชื่อบทความ : THE COMMUNITY SUSTAINABLE DEVELOPMENTCASE STUDY: PHABAEN, LOEI
Article Name : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา: ชุมชนผาแบ่น จังหวัดเลย
ผู้จัดทำ : อ.สุพัตรา   ราษฎร์ศิริ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.44/2554
ชื่อบทความ : The Community Sustainable development Case Study : Tha luang, Chanthaburi
Article Name : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา ชุมชนท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี
ผู้จัดทำ : อ.วิทูล   ทิพยเนตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.45/2554
ชื่อบทความ : The Community Sustainable development Case Study : Baan Mi, Lopburi
Article Name : การพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนกรณีศึกษา ชุมชนบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
ผู้จัดทำ : อ.สรินทร์   ชอว์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle