ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2553


จำนวนบท 33 บทความ
หน้า | 1 2 3 Next
รหัส
สวจ.01/2553
ชื่อบทความ : A SURVEY ON PREVALENCE OF PFMDR1 AND PFCRT MUTATIONS IN PLASMODIUM FALCIPARUM ISOLATES FROM THAILAND BY MULTIPLEX NESTED PCR – RFLP.
Article Name : การสำรวจความชุกของยีนดื้อยา (pfmdr1) และ (pfcrt) ของเชื้อพลาสโมเดียมฟัลซิพารัมในประเทศไทย โดยวิธี Multiplex Nested PCR – RFLP
ผู้จัดทำ : กัญญนันท์  กฤษศิริวุฒินันท์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.04/2553
ชื่อบทความ : Comparative Analyze of Cost of Living of Students from Faculty of Accounting who are Student Loan Fund between Rangsit University and Rajabhat University in Thonburi
Article Name : การวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าครองชีพของนักศึกษาคณะบัญชีที่กู้ยืมกองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพี่อการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิต กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตธนบุรี
ผู้จัดทำ : อ.ผการัตน์   จำปาน้อย  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.07/2553
ชื่อบทความ : The Symbolism of “Mara” in temple murals
Article Name : การสื่อสารสัญลักษณ์ภาพ “มาร” ในงานภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กฤษณ์   ทองเลิศ   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.8/2553
ชื่อบทความ : Organizational Assimilation and Organizational Communication Network among New Students’ Adjustment of Faculty of Communication Arts; Rangsit University
Article Name : การสังคมกรณ์ : บทบาทของสมาชิกองค์กรใหม่ภายใต้โครงสร้างขององค์กร
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ดวงทิพย์   เจริญรุกข์ เผื่อนโชติ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.11/2553
ชื่อบทความ : การพัฒนาสีย้อม Wright – Giemsa เพื่อใช้ในการย้อมสีสเมียร์เลือด
Article Name : การพัฒนาสีย้อม Wright – Giemsa เพื่อใช้ในการย้อมสีสเมียร์เลือด
ผู้จัดทำ : สุดาภรณ์   เก่งการ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.05/2553
ชื่อบทความ : Detection of hemolysin genes, Kanagawa phenomenon and antibiotic susceptibility pattern among isolates of Vibrio parahaemolyticus from oysters and clinical specimens
Article Name : การตรวจหาฮีโมไลซินยีน ปรากฏการณ์คานากาวา และรูปแบบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อVibrio parahaemolyticus ที่แยกได้จากหอยนางรมและสิ่งส่งตรวจทางคลินิก
ผู้จัดทำ : นิภาพร   เทวาวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.12/2553
ชื่อบทความ : THE SURVEY FOR DEFICIENCY OF GLUCOSE-6-PHOSPHATE DEHYDROGENASE AT JUNGKRADARN VILLAGE PHRAI BUENG DISTRICT SISAKET PROVINCE WARANGKANA LEKTRAKUL
Article Name : การสารวจภาวะพร่องเอนไซม์ Glucose-6-phosphate dehydrogenase ที่หมู่บ้านจังกระดาน อาเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ
ผู้จัดทำ : วรางคณา   เล็กตระกูล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.13/2553
ชื่อบทความ : THE USAGE OF “THOTSAKAN, THE TENFACE” FIGURE IN THAI MURAL PAINTINGS FOR NEW MEDIA
Article Name : การใช้สัญลักษณ์ภาพ “ทศกัณฐ์”ในงานจิตรกรรมฝาผนังไทยสำหรับงานสื่อใหม่
ผู้จัดทำ : อ.กัมปณาท   เตชะคงคา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.24/2553
ชื่อบทความ : Financial Distress Prediction Model for Thai and Chinese SMEs
Article Name : Financial Distress Prediction Model for Thai and Chinese SMEs
ผู้จัดทำ : ดร.คณิตศร   เทอดเผ่าพงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.25/2553
ชื่อบทความ : Characteristic of Vibrio cholerae Isolate from crustacean and shell fish from fresh market
Article Name : ลักษณะของเชื้้อ Vibrio cholerae จากอาหารประเภท crustacean และ shell fish จากตลาดสด
ผู้จัดทำ : ศิริพร   โควบุตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.27/2553
ชื่อบทความ : สหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ Information Technology Knowledge and Competence of Thai Accountants Based on IEG 11 of International Federation of Accountants
Article Name : ความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักบัญชีไทยตาม IEG 11 ของสหพันธ์นักบัญชีนานาชาติ
ผู้จัดทำ : วัลลภ  บัวชุม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.28/2553
ชื่อบทความ : An Analysis of Stability Data Factors of Thai Cooperatives and Discriminant Analysis for Factors Affecting the Financial Stability of Agricultural Cooperatives and Non Agricultural Cooperatives between 2009 – 2010
Article Name : การวิเคราะห์ปัจจัยข้อมูลความมั่งคงของสหกรณ์ในประเทศไทย และการวิเคราะห์จำแนกประเภทใน การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อเสถียรภาพทางการเงินของสหกรณ์ภาคการเกษตรและสหกรณ์นอกภาคการเกษตร ระหว่างปี 2552 – 2553
ผู้จัดทำ : ดร.เกรียง   กิจบำรุงรัตน์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.30/2553
ชื่อบทความ : Factors Forecasting Effectiveness of Accountant Performance under the Service Sector in Thailand
Article Name : ปจจัยที่ใชในการพยากรณประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชี กลุมธุรกิจบริการในประเทศไทย ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานบัญชีในกลุ่มธุรกิจบริการในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : อ.ณัฐพัชร์ (จารุณี)   อภิวัฒน์ไพศาล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.32/2553
ชื่อบทความ : The Nutrients and Anti-nutrients of High Chlorophyll – Mung Bean Sprouts (4 varieties) as Affected by Different Stages of Germination and Sprouting
Article Name : ศึกษาคุณค่าทางอาหารและสารต้านคุณค่าทางอาหารของถั่วเขียวงอกคลอโรฟิลล์สูง (4 สายพันธุ์) ในระยะเวลาการงอกต่างๆ
ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เบ็ญจรัก   วายุภาพ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.37/2553
ชื่อบทความ : Biodegradable polymer composites from Polyolefin and Water hyacinth
Article Name : วัสดุพอลิเมอร์คอมโพสิทย่อยสลายได้จากพอลิโอลิฟีนและผักตบชวา
ผู้จัดทำ : ผศ.พัชรี   คำธิตา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle