ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2550


จำนวนบท 22 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
35/2550
ชื่อบทความ : Effects of Durian Ash Glazes on Stoneware Bodies Product with Temperature 1200–12300 C
Article Name : โครงการวิจัยเชิงการทดลองน้ำยาเคลือบขี้เถ้าเปลือกทุเรียน ที่มีผลต่อผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผาประเภทเนื้อดินสโตนแวร์อุณหภูมิ 1200oCและ 1230oC
ผู้จัดทำ : วรวรรณ  โอริส  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 38/2550
ชื่อบทความ : Total Polyphenol Content and Antioxidant Activity of Active Herbal Ingredients in a Traditional Thai Anti-Diabetic and Anti-Hypertensive Formula
Article Name : ปริมาณโพลีฟีนอลและฤทธิ์การต้านออกซิเดชันโดยรวมของสมุนไพร ในตำรับยาเบาหวานและลดความดันโลหิต 1 ตำรับ จากตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ผู้จัดทำ : รัตติยา  ตั้งบูชาเกียรติ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 05/2550
ชื่อบทความ : The Single Nucleotide C3435T Polymorphism of MDR1 Gene In Childhood Acute Lymphoblastic Leukemia
Article Name : ความผันแปรทางพันธุกรรมของยีน MDR1 ณ ลำดับนิวคลีโอไทด์ C3435T ในเด็กที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแบบเฉียบพลันชนิดลิมฟอยด์
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วนิดา  พงศ์สถาพร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 15/2550
ชื่อบทความ : The Readiness of the Insured Persons towards the enforcement of the old age scheme : A Case Study of the Insured Persons Directly Contacting the Pathum Thani Province Social Security Office.
Article Name : การศึกษาความพร้อมของผู้ประกันตนต่อการประกันสังคมกรณีชราภาพ : ศึกษาเฉพาะผู้ประกันตนที่มาติดต่องานกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : อภิรัฐ  ศิริวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 27/2550
ชื่อบทความ : Comparison Attitude toward House Brand and National Brand
Article Name : การเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าตราห้างกับสินค้าตราของผู้ผลิต
ผู้จัดทำ : ศศิธร  ง้วนพันธ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 25/2550
ชื่อบทความ : A Study of Corporate Image and Buying Decision Behavior After Using Corporate Social Responsibility (CSR) of Bangkok Citizen
Article Name : การศึกษาภาพลักษณ์องค์กร และพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของประชาชนในจังหวัดกรุงเทพมหานคร หลังจากที่องค์กรมีการใช้กิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม
ผู้จัดทำ : วุธพงศ์  ลาภเจริญ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.30/2550
ชื่อบทความ : Phenotypic screening for AmpC beta lactamases producing Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae from clinical specimens.
Article Name : การตรวจคัดกรองการแสดงออกของเอนไซม์ AmpC ß-lactamases ในเชื้อ Escherichia coli และ Klebsiella pneumonia จากสิ่งส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ
ผู้จัดทำ : นิภาพร  เทวาวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.10/2550
ชื่อบทความ : Managerial Accounting Application for Management in Medium Construction Business
Article Name : การใช้บัญชีบริหารในการบริหารธุรกิจรับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง
ผู้จัดทำ : วัลลภ  บัวชุม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.03/2550
ชื่อบทความ : The Effects of Thermal Transfer Through Masonry Construction in Hot Humid Climate
Article Name : ผลกระทบจากการถ้ายเทความร้อนผ่านผนังวัสดุก่อของอาคารพักอาศัยในเขตภูมิภาคอากาศร้อนชื้น
ผู้จัดทำ : ผศ.สุวิชา  เบณจพร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.08/2550
ชื่อบทความ : DICOM-Format Image Archive for Ultrasound
Article Name : การบันทึกข้อมูลภาพรูปแบบไดคอมสำหรับเครื่องอัลตราซาวด์
ผู้จัดทำ : ผศ.ปิยะมาศ   เสือเพ็ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.13/2550
ชื่อบทความ : FACTORS ASSOCIATED WITH NUTRITIONAL STATUS AMONG PRE-SCHOOL CHILDREN IN MUANG DISTRICT, PATHUMTANI PROVINCE
Article Name : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการในเด็กก่อนวัยเรียนในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : ขนิษฐา   วิศิษฏ์เจริญ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.16/2550
ชื่อบทความ : Properties of Natural Rubber Compounds Filled with Waste CaCO3
Article Name : สมบัติของคอมพาวด์ยางธรรมชาติที่เติมด้วยสารตัวเติมแคลเซียมคาร์บอเนตของเสีย
ผู้จัดทำ : วรรณวิมล  อารยะปราณี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.17/2550
ชื่อบทความ : Production of Tetrapyrrole Compounds and VitaminB12 in Propionibacteria by Metabolic Engineering (PhaseI): Cloning of the cbi Family
Article Name : การผลิตสารประกอบเตตร้าไพโรลและวิตามินบี12โดยวิธีทางพันธุวิศวกรรมใน แบคทีเรียโพรพิโอไน (ระยะที่1): การโคลนยีนกลุ่มcbi
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พรพิมล   เกียรติภาพันธ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.19/2550
ชื่อบทความ : FOOT CARE BEHAVIORS, FOOT ULCER, FACTORS RELATING TO FOOT ULCER IN PERSONS WITH TYPE 2 DIABETES
Article Name : พฤติกรรมการดูแลเท้า การเกิดแผลที่เท้า ผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อำภาพร   นามวงศ์พรหม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.22/2550
ชื่อบทความ : The Value Relevance of Accounting Earnings in Stock Pricing of Listed Companies in The Stock Exchange of Thailand : A Case of Accounting Change According to Thai Accounting Standard NO. 44 (revised 2007)
Article Name : ความสามารถในการกำหนดราคาหลักทรัพย์จากกำไรสุทธิทางบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรณี การเปลี่ยนแปลงทางการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 44 (ปรับปรุง 2550)
ผู้จัดทำ : ดร.นิ่มนวล   วิเศษสรรพ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

bursa escort bursa escort