ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2549


จำนวนบท 16 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
สวจ. 09/2549
ชื่อบทความ : Socio-Cultural Dimension of Pi Phat Mon Music in Phathumthani Province
Article Name : ศึกษาบทบาท สถานภาพ และกิจกรรมของดนตรีปี่พาทย์มอญในสังคมและวัฒนธรรม จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : สมเกียรติ  หอมยก  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.27/2549
ชื่อบทความ : Value adding the wastes from biodiesel production by increasing the purification of glycerol
Article Name : การเพิ่มมูลค่าให้กับของเหลือทิ้ง จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ด้วยการเพิ่มความบริสุทธิ์ของกลีเซอรอล
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พนิดา  สามพรานไพบูลย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.02/2549
ชื่อบทความ :
Article Name : ผลของเทมเป้ผงต่อการอยู่รอดของแบคทีเรียโปรไบโอติกในโยเกิร์ตในระหว่างการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ำ
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา  โอศิริพันธุ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 03/2549
ชื่อบทความ :
Article Name : โครงการพัฒนาและปรับปรุงเว็ปไซต์เพื่อการจัดเก็บ และ สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ไววิทย์  จันทร์วิเมลือง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 18/2549
ชื่อบทความ : Graft Copolymerization of Vinyl Monomer onto Natural Rubber
Article Name : กราฟต์โคพอลิเมอไรเซชันของไวนิลมอนอเมอร์บนยางธรรมชาติ
ผู้จัดทำ : วรรณวิมล  อารยะปราณี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 29/2549
ชื่อบทความ : Rangsit University’s Rescue Robot
Article Name : หุ่นยนต์กู้ภัยมหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : กิตติศักดิ์  ไตรพิพัฒพรชัย  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 15/2549
ชื่อบทความ : Expectation of Investors on Accountants’ Ethics
Article Name : ความคาดหวังของนักลงทุนต่อจริยธรรมของนักบัญชี
ผู้จัดทำ : วัลลภ  บัวชุม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.06/2549
ชื่อบทความ : Application of Passive Air Sampling to Analyze Ambient Nitrogen Dioxide and Sulfur Dioxide
Article Name : การประยุกต์ใช้เทคนิค Passive Sampling ในการตรวจวัดก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
ผู้จัดทำ : ดร.อาภา   หวังเกียรติ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.07/2549
ชื่อบทความ : Desing and Construction of Electric Wheelchair
Article Name : การออกแบบและสร้างเก้าอี้ล้อเลื่อนไฟฟ้า
ผู้จัดทำ : อ.ลิขิต   ฉิมกลีบ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.12/2549
ชื่อบทความ : Isolation and Bioactive Compound From Fungi
Article Name : การแยกเชื้อและหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อรา
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.สุชาดา  จงรุ่งเรืองโชค  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.13/2549
ชื่อบทความ : Study of Resistin and Its Gene Polymorphism inThai Overweight and Obese Subjects
Article Name : การศึกษาระดับรีซีสตินและการแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินในคน ไทยที่มีภาวะน้ำหนักเกินและอ้วน
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.กาญจนา  สุริยะพรหม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.21/2549
ชื่อบทความ : Study on chemical constituents and antioxidative activities of some volatile oils
Article Name : การศึกษาองค์ประกอบเคมีและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันระเหยบางชนิด
ผู้จัดทำ : ดร.ศุภวรรณ   บุญระเทพ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.22/2549
ชื่อบทความ : Qualitative Assessment of Rapid Cotinine (nicotine metabolite) Test in Urine
Article Name : การประเมินคุณภาพชุดทดสอบสําเร็จรูปโคตินีนในปัสสาวะ
ผู้จัดทำ : พิศิษฐ์  นามจันทรา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.30/2549
ชื่อบทความ : A detection System of Acute Lymphoblastic Leukemia Using Image Processing Technique
Article Name : โครงการวิจัยพัฒนาเทคนิคการประมวลผลภาพในการตรวจจับมะเร็งเม็ดเลือดขาวจากภาพสไลด์เลือด
ผู้จัดทำ : ผศ. ดร. ชนวัฒน์   ศรีสอ้าน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
11/2549
ชื่อบทความ : Semisynthetic of Tetrahydrocurcumin (THC) from Curcumin
Article Name : การสังเคราะห์ Tetrahydrocurcumin (THC) จาก Curcumin
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ธนภัทร  ทรงศักดิ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle