ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2548


จำนวนบท 4 บทความ
หน้า | 1
รหัส
สวจ. 04/2548
ชื่อบทความ :
Article Name : โครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพในจังหวัดปทุมธานีโครงการนำร่องในการสำรวจและตรวจกรองภาวะโลหิตจางในเด็กนักเรียน
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.วนิดา  พงศ์สถาพร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 07/2548
ชื่อบทความ :
Article Name : การวิเคราะห์โครงสร้างของเครื่องกัด 5 แกนขนาดย่อมด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ผู้จัดทำ : สินี  สุขกรมใส  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.09/2548
ชื่อบทความ : การศึกษาการกออกแบบและสร้างเครื่องโมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย
Article Name : การศึกษาการกออกแบบและสร้างเครื่องโมนิเตอร์ข้างเตียงผู้ป่วย
ผู้จัดทำ : ผศ.ธนกร   อยู่โต   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.02/2548
ชื่อบทความ : PERSPECTIVES, FUNCTIONS, MANAGEMENT AND OPERATION OF RADIO STATIONS OF PRIVATE UNIVERSITIES IN THAILAND
Article Name : ทิศทางของบทบาท หน้าที่ และ การดำเนินงาน สถานีวิทยุกระจายเสียงของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไทย
ผู้จัดทำ : ลักษณา   คล้ายแก้ว  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle