ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2546


จำนวนบท 22 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
สวจ. 21/2546
ชื่อบทความ : Student Lones Fund Management of Rangsit University
Article Name : สภาพการบริหารจัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : จิระศักดิ์  สาระรัตน์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 11/2546
ชื่อบทความ : Development Plan for Sustainable tourism of Bangkuntien, Bangkok
Article Name : โครงการวิจัยแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พื้นที่ชายทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์  ไชยยศ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.10/2546
ชื่อบทความ : Factors Relating to Exclusive Breastfeeding: Case Study in Nopparatrajathani Hospital
Article Name : ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่: กรณีศึกษาโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
ผู้จัดทำ : พีรยา   สุธีรางกูร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 02/2546
ชื่อบทความ : Heat generate from respiration of stored grain in grain silo
Article Name : โครงการการหาอัตราความร้อนต่อปริมาตรที่เกิดจากกระบวนการหายใจของเมล็ดข้าวเปลือก
ผู้จัดทำ : จตุพร  สถากุลเจริญ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 05/2546
ชื่อบทความ : Solar cooling rangsit 2.1
Article Name : โครงการเตาแสงอาทิตย์รังสิต 2.1
ผู้จัดทำ : วรรณี  เอกศิลป์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.6/2546
ชื่อบทความ : Solar Water Pump
Article Name : ปั๊มส่งน้ำพลังแสงอาทิตย์
ผู้จัดทำ : สุวัฒน์  พิพิธวณิชธรรม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 09/2546
ชื่อบทความ : THE EFFECT OF PREVENTIVE HEALTH PROGRAM ON HEALTH KNOWLEDGE, HEALTH BEHAVIOR, AND HEALTH STATUS OF PERSONS WITH HIGH CHOLESTEROL
Article Name : ผลของโปรแกรมการพัฒนาสุขภาพต่อความรู้ พฤติกรรม และสถานะสุขภาพ ของบุคลากรที่มีระดับโคเลสเตอรอลสูง
ผู้จัดทำ : ดร.อำภาพร  พัววิไล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 26/2546
ชื่อบทความ :
Article Name : การบริหารพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดบางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ผู้จัดทำ : ทวีศักดิ์  อ่วมน้อย(เกษียณ)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 16/2546
ชื่อบทความ : The Development and Efficiency Validation of an e-Learning on the Internet In Teaching Principle of Gas Welding at Rangsit University
Article Name : การพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน E-Learning บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในการสอน ทฤษฎีงานเชื่อมแก๊ส หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ไชยรัช  เมฆแก้ว  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 20/2546
ชื่อบทความ : Advertising Discourse Analysis in Private and State University Advertisements
Article Name : การวิเคราะห์วาทกรรมโฆษณาและกลยุทธ์การโฆษณา ในโฆษณามหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน
ผู้จัดทำ : ศรีรัช  ลาภใหญ่  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.01/2546
ชื่อบทความ : ANTIOXIDANT AND TYROSINASE INHIBITORY ACTIVITIES OF SOME SELECTED ECONOMIC PLANT SEEDS OR PEELS
Article Name : ศึกษาฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม์ tyrosinase จากเปลือกหรือเมล็ดของพืชเศรษฐกิจบางชนิด
ผู้จัดทำ : ปิยนุช   ทองผาสุก  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.02/2546
ชื่อบทความ : Heat generate from respiration of stored grain in grain silo
Article Name : โครงการการหาอัตราความร้อนต่อปริมาตรที่เกิดจากกระบวนการหายใจของเมล็ดข้าวเปลือก
ผู้จัดทำ : จตุพร   สถากุลเจริญ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.03/2546
ชื่อบทความ : Bioactivity and Cytotoxicity Screening of the Methanol Extract of Morinda citrifolia Fruits
Article Name : การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพและความเป็นพิษต่อเซลล์ของสารสกัดเมธานอลจากผลยอ
ผู้จัดทำ : กันทิมา   ชูแสง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.04/2546
ชื่อบทความ : Suture Simulator
Article Name : แบบจำลองการเย็บแผล
ผู้จัดทำ : วรรณวิมล  อารยะปราณี  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.08/2546
ชื่อบทความ : High Vitamins and Minerals Soymilk from Tempeh Production
Article Name : การผลิตนมถั่วเหลืองที่มีปริมาณวิตามินและเกลือแร่สูงจากเทมเป้
ผู้จัดทำ : ผศ.วนิดา  โอศิริพันธุ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle