ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2545


จำนวนบท 29 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
สวจ.03/2545
ชื่อบทความ : A study of weld metal of aluminum alloy and mild steel
Article Name : การศึกษาคุณสมบัติของเนื้อโลหะเชื่อมระหว่างอะลูมิเนียมกับเหล็กกล้าละมุน
ผู้จัดทำ : ต่อศักดิ์  อุทัยไขฟ้า  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 17/2545
ชื่อบทความ :
Article Name : ประวัติวรรณกรรมไทย: รางวัลซีไรท์
ผู้จัดทำ : อาจารย์ธิราภรณ์  กลิ่นสุคนธ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 10/2545
ชื่อบทความ : A Study on the Design and Construction of Infants Apnea Monitor
Article Name : การศึกษาการออกแบบและสร้างเครื่องมอนิเตอร์ภาวะการหยุดหายใจในเด็กทารก
ผู้จัดทำ : เสมา  สอนประสม   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 08/2545
ชื่อบทความ :
Article Name : การศึกษานิเวศวิทยาของจุลินทรีย์ที่สามารถย่อยสลายสารที่มี Phenol เป็นองค์ประกอบ
ผู้จัดทำ : ปถมาพร  สุกปลั่ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 11/2545
ชื่อบทความ : ANTIOXIDANT ACTIVITY OF SELECTED TRICHOSANTHES SPP.
Article Name : การศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชันของพืชบางชนิดในสกุล Trichosanthes
ผู้จัดทำ : ดาวจันทร์ , ชมนภัส  ชูโชติ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.21/2545
ชื่อบทความ : The Study of Relationships between the Organizational Culture and the Organizational Effectiveness
Article Name : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนะธรรมองค์การกับประสิทธิผลขององค์การ
ผู้จัดทำ : วิภาดา  คุปตานนท์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.35/2545
ชื่อบทความ : The Study about Image of Phatumthani Province for Sustainable Tourism Development
Article Name : ภาพลักษณ์เกี่ยวกับจังหวัดปทุมธานีเพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานีอย่างยั่งยืน
ผู้จัดทำ : สรพงษ์  ศรีพุ่ม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ. 16/2545
ชื่อบทความ : Roles and Existence of Community Newspapers in the Current Globalization Period
Article Name : บทบาทและการดำรงอยู่ของหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นในกระแสโลกาภิวัฒน์
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.ฐิติ  วิทยาสรณะ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.02/2545
ชื่อบทความ : 3-Axis Machining of a Brooch Prototype
Article Name : การผลิตต้นแบบของเข็มกลัดด้วยเครื่องกัดซีเอ็นซี แบบ 3 แกน
ผู้จัดทำ : สินี  สุขกรมใส  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.04/2545
ชื่อบทความ : -
Article Name : การพัฒนาและสร้างบอร์ดทดลอง FPGA
ผู้จัดทำ : สราวุธ   จันทร์ผง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.05/2545
ชื่อบทความ : Characteristics of Engineers in the Views of the Automotive and the Auto Parts Industries
Article Name : คุณลักษณะของวิศวกรที่พึงประสงค์ ในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.เพียงจันทร์   จริงจิตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.06/2545
ชื่อบทความ : Development of a reliable simplified effort test for the determination of physical capacity of Thai workers: an onset research project
Article Name : การพัฒนาวิธีการทดสอบร่างกาย ที่ง่ายและมีความน่าเชื่อถือเพื่อใช้ในการประเมินความสามรถของร่างกายผู้ใช้แรงงานไทย: ระยะเริ่มต้น
ผู้จัดทำ : รศ.ดร.พงษ์จันทร์  อยู่แพทย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.12/2545
ชื่อบทความ : Development of method for determination of amino acids in mulberry leaves and tea using capillary electrophoresis
Article Name : การพัฒนาวิธีวิเคราะห์หาปริมาณกรดอะมิโน ในใบหม่อนและชาใบหม่อนโดยใช้แคปิลลารี อิเล็กโทรโฟรีซิส
ผู้จัดทำ : เสาวภาคย์   เกษมสุข  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.14/2545
ชื่อบทความ : Comparison the influence of different sport activities training: walking and running on treadmill, Bicycle ergometry and walking in deep water on the maximal oxygen uptake in Thai females
Article Name : เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ออกซิเจนสูงสุดต่อชนิดของการฝึกออกกำลังกาย: เดินและวิ่งบนลู่ สายพาน ขี่จักรยานอยู่กับที่ และเดินในน้ำลึกในหญิงไทย
ผู้จัดทำ : อาภาลักษณ์   พรรคสายชล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สวจ.15/2545
ชื่อบทความ : The Study of Appeal Usages of Finalists Titles – AP Adfest 2000-2002
Article Name : การศึกษาการใช้จุดเว้าวอนในการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่เข้ารอบสุดท้ายของการประกวดของสมาคม โฆษณาเอเชียแปซิฟิกในปี ค.ศ. 2000-2002
ผู้จัดทำ : ผศ.แน่งน้อย   บุญยเนตร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle