ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2544


จำนวนบท 22 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
สวจ. 01/2544
ชื่อบทความ : Thai Speech Recognition Based on Zero Crossings of a Signal
Article Name : การศึกษาการจดจำเสียงพูดภาษาไทยโดยใช้ข้อมูลจากZero Crossing ของสัญญาณ
ผู้จัดทำ : อรรจน์  โกญจนาท  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.07/2544
ชื่อบทความ : Research on Potential and Quality of Selected Software for Creation of Ultrahigh Capability Multimedia Presentation on CD-ROM and Internet.
Article Name : โครงการ การวิจัยศักยภาพและคุณภาพของชุดซอฟแวร์ที่เลือก เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างสื่อมัลติมีเดียการนำเสนอที่คุณภาพสูง สำหรับบันทึกลงซีดี-รอม และอินเตอร์เน็ต
ผู้จัดทำ : สกลกิจ  นกสกุล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.02/2544
ชื่อบทความ : The Study of a Velocity Reducing Plate in a Fish Ladder Model with Weir and Orifice Type
Article Name : การศึกษาแผ่นลดความเร็วน้ำในแบบจำลองบันไดปลาโจนแบบผสม ฝายน้ำล้นและช่องลอด
ผู้จัดทำ : ผศ.กีรติ   ลีวัจนกุล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.03/2544
ชื่อบทความ : Expert System for Slope Stability Analysis on Bangkok Clay
Article Name : ระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อการวิเคราะห์ความมั่นคงของลาดบนชั้นดินเหนียวกรุงเทพ
ผู้จัดทำ : ผศ.วิศิษฐ์   อยู่ยงวัฒนา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.04/2544
ชื่อบทความ : The Construction and Evaluation an Efficiency by an Instructional Package of Electrical Work at Rangsit University
Article Name : การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนเรื่องงานไฟฟ้าหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : อ.พงษ์ศิลป   แก้วรัตนศรีโพธิ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.06/2544
ชื่อบทความ : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซ
Article Name : การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันสัตว์เพื่อทดแทนน้ำมันดีเซล
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พนิดา  สามพรานไพบูลย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.09/2544
ชื่อบทความ : Product Development of Noodle added Vitamins
Article Name : การพัฒนาผลิตภัณฑ์บะหมี่เสริมวิตามิน
ผู้จัดทำ : ศิริ   เกณฑ์ขุนทด  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.10/2544
ชื่อบทความ : การพัฒนาระบบตรวจวัดและบันทึกผลสัญณาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
Article Name : การพัฒนาระบบตรวจวัดและบันทึกผลสัญณาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์และแสดงผลผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ผู้จัดทำ : บุรินทร์   คณะเจริญ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.12/2544
ชื่อบทความ : Development of Hotplate/ Magnetic Stirrer and Centrifuge
Article Name : การพัฒนาเครื่องอุ่น-กวน และเครื่องเหวี่ยง-ปั่น
ผู้จัดทำ : พิศมัย   จินันทุยา   [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.13/2544
ชื่อบทความ : Purification and Characterization of a Thermostable Superoxide Dismutase from B. stearothermophilus
Article Name : การทำให้บริสุทธิ์ และการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม์ซุปเปอร์ออกไซด์ ดิสมิวเทสที่ทนความร้อนสูง จาก B. stearothermophilus
ผู้จัดทำ : หฤทัย   ฐานนันท์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.14/2544
ชื่อบทความ : Determination of 5-Aminolevulinic Acid and Porphobillinogen in Recombinant Propionibacteria
Article Name : การหาปริมาณ 5-แอมมิโนลิวูลิเนตและพอร์โฟไบลิโนเจนในบักเตรีโพรพิโอไนสายพันธุ์ลูกผสม
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.พรพิมล   เกียรติภาพันธ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.16/2544
ชื่อบทความ : Silica Separation of Medicaments by Multimode Chromatography on (R)-Phenylephrine Bonded Silica
Article Name : การพัฒนาการแยกตัวยาโดยใช้โครมาโทกราฟีชนิดกลไกผสมบน (R)-Phenylephrine Bonded
ผู้จัดทำ : อาจารย์ณิราวรรณ์   กิจประไพอำพล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.17/2544
ชื่อบทความ : Detection of Anti-dsDNA Antibodies: A Comparative Study of In-house ELISA Using Various Sources of DNA, Commercial ELISA Kit and Chrithidia Inciliae Immunofluorescence
Article Name : การตรวจหาแอนติบอดีต่อดีเอ็นเอ ; การศึกษาเปรียบเทียบวิธีอีไลซ่าที่เตรียมขึ้นเองโดยใช้ดีเอ็นเอจาก แหล่งต่างๆ, วิธีอีไลซ่าโดยใช้น้ำยาสำเร็จรูป และวิธี Chrithidia luciliae Immunofluorescence
ผู้จัดทำ : ผศ.กฤษณา   จรรยาพูน  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.18/2544
ชื่อบทความ : ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตต่อการกู้เงินนอกระบบ
Article Name : ทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตต่อการกู้เงินนอกระบบ
ผู้จัดทำ : เนาวรัตน์   ก๋งเม่ง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.19/2544
ชื่อบทความ : Problems of the Local Government in Pathum-Thani Province: A Comparative Study of the Sub-district Administrative Organizations in Muang District and Samkok District
Article Name : ปัญหาการปกครองท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี : ศึกษาเชิงเปรียบเทียบองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอเมืองกับเขตอำเภอสามโคก
ผู้จัดทำ : ผศ.อานนท์   ภักดีวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle