ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2543


จำนวนบท 17 บทความ
หน้า | 1 2 Next
รหัส
ท.สจ.19/2543
ชื่อบทความ : Relationship Between Gastrosoleus Muscle Strength Deficits and Gait Performance in Hemiplegic Patients
Article Name : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อน่องกับประสิทธิภาพการเดินใน ผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก
ผู้จัดทำ : อ.วรชาติ   เฉิดชมจันทร์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.20/2543
ชื่อบทความ : A Study of Life Quality, Self-Care and Coping with Diabetes in Thai Men with Non-Insulin Dependent Diabetes Mellitus
Article Name : การศึกษาคุณภาพชีวิต การดูแลตนเอง และการปรับตัว ของชายไทยที่เป็นเบาหวานชนิดไม่พึ่งอินสุลิน
ผู้จัดทำ : ผศ.วิมลรัตน์   บุญเสถียร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.23/2543
ชื่อบทความ : Rangsit University Students’ Ethic
Article Name : ความเป็นผู้มีจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร.เกสรา   สุขสว่าง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.08/2543
ชื่อบทความ : ENGINEERING PROPERTIES OF SOFTWOOD IN THAILAND FOR STRUCTURAL DESIGN
Article Name : คุณสมบัติทางวิศวกรรมของไม้เนื้ออ่อนในประเทศไทยเพื่อการออกแบบโครงสร้าง
ผู้จัดทำ : วินัย  อวยพรประเสริฐ  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.09/2543
ชื่อบทความ : Topology Design of LANs based on Spanning Tree by using Genetic Algorithm
Article Name : การออกแบบโทโพโลยี่ของเครือข่ายแลนบนพื้นฐานของสแป็นนิ่งทรีโดยใช้ขั้นตอนวิธีเชิงพันธุศาสตร์
ผู้จัดทำ : ดร.พิสิษฐ์   ชาญเกียรติก้อง  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.11/2543
ชื่อบทความ : Knowledge, Attitude and Practice of Prathomsuksa Six Students Towards Environmental Conservation of Bueng Boraped in Nakornsawan Province.
Article Name : ความรู้ เจตคติ และการปฏิบัติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต่อการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ผู้จัดทำ : ปิยะ  วงศ์สุกรรม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.14/2543
ชื่อบทความ : Effects of Arylsulfatase on In Vitro Fertilization Process of Mouse
Article Name : ผลของเอนไซม์เอริลซัลฟาเตสต่อขบวนการปฏิสนธิภายนอกร่างกายของหนูเมาส์
ผู้จัดทำ : ผศ.ดร.อรรถกร  กู้ตระกูล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.27/2543
ชื่อบทความ : A Study on Vernacular Architecture of the Communities around Samkok Pottery Oven,
Article Name : การศึกษาลักษณะทางสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นของชุมชนบริเวณเตาสามโคก จ.ปทุมธานี
ผู้จัดทำ : สุดจิต  เศวตจินตา) สนั่นไหว  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
สจ.ท.18/2543
ชื่อบทความ : Medicinal Plants in Phathayasastra sangkhraha
Article Name : พรรณพืชสมุนไพรในหนังสือแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
ผู้จัดทำ : อาจารย์ณมานพ  แก้วกล้า  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.16/2543
ชื่อบทความ : Piezoelectric Composites for Transducer Applications
Article Name : วัสดุผสมเพียโซอิเล็กตริกสำหรับประยุกต์ใช้ในทรานสดิวเซอร์
ผู้จัดทำ : อ.ศนิ   บุญญกุล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ. 21/254
ชื่อบทความ : A Study of Mental Health Status and Emotional Quotient of Student nurses, Rangsit University
Article Name : ภาวะสุขภาพจิตและเชาวน์อารมณ์ของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ณัฐนาฏ  เร้าเสถียร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.17/2543
ชื่อบทความ : To Increase Andrographolide by using Chemicals and In Vitro Culture of Andrographis paniculata (Burm.f.) Wall.ex Nees
Article Name : การใช้สารเคมีร่วมกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อเพิ่มปริมาณ Andrographolide ในฟ้าทะลายโจร
ผู้จัดทำ : วราภรณ์  โรจนศิริวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.03/2543
ชื่อบทความ : -
Article Name : ระบบการให้คำปรึกษาเชิงประยุกต์ระบบผู้เชี่ยวชาญ
ผู้จัดทำ : อ.อารีรัตน์   ส่งวัฒนา  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.04/2543
ชื่อบทความ : The Methodology Design for Storing GZIP Hand-Written Data in a Database
Article Name : การออกแบบวิธีจัดเก็บข้อมูลลายมือในฐานข้อมูลในรูปแบบ GZIP
ผู้จัดทำ : สิริพร  ศุภราทิตย์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.15/2543
ชื่อบทความ : Determination of chemical and physical properties of wine in Thailand
Article Name : การตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพ เคมี และรสชาติของไวน์ที่ผลิตในประเทศไทย
ผู้จัดทำ : อ.สุดารัตน์   กรึงไกร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

bursa escort bursa escort