ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2540


จำนวนบท 12 บทความ
หน้า | 1
รหัส
ท.สจ.01/2540
ชื่อบทความ : Comparative Study on Protective Effect of the Leave and Root Extract of Thunbergia laurifolia on Ethanol-Induced Hepatotoxicity
Article Name : การศึกษาเปรียบเทียบผลของสารสกัดใน และรากของรางจืดในการแก้พิษแอลกอฮอล
ผู้จัดทำ : ดร.ธีระยุทธ  กลิ่นสุคนธ์(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.02/2540
ชื่อบทความ : The Reduction of Severity in Malaria By Immune Plasma
Article Name : การลดความรุนแรงของโรคมาลาเรียโดยภูมิต้านทาน
ผู้จัดทำ : ดร.บุษบา  พิพิธพร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.03/2540
ชื่อบทความ : The Role Of Nitric Oxide And Nitric Oxide Inhibition On Renal Function In Diabetic Rats
Article Name : ผลของไนตริกออกไซด์และการยับยั้งไนตริกออกไซด์ต่อการทำงานของไตในหนูแรทที่เหนี่ยวนำให้เป็นเบาหวาน
ผู้จัดทำ : ดร.ธมลวรรณ  ส่วนอรุณสวัสดิ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.04/2540
ชื่อบทความ : Quality of Life and Factors Affecting Quality of Life in Thai Women with non- Insulin – Dependent Diabetes Mellitus
Article Name : คุณภาพชีวิตและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของสตรีที่เป็นเบาหวานชนิดที่ไม่พึ่งอินสุลิน
ผู้จัดทำ : ดร.อำภาพร  พัววิไล  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.05/2540
ชื่อบทความ : Relationship between selected factors and health promoting behaviors of Rangsit student nurses
Article Name : ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรรกับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ดร.น้ำอ้อย  ภักดีวงศ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.06/2540
ชื่อบทความ : Attitude Toward The Nursing Profession of Rangsit Nursing Students
Article Name : เจตคติต่อวิชาชีพการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยรังสิต
ผู้จัดทำ : ประภา  รัตตสัมพันธ์  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.07/2540
ชื่อบทความ : A follow-up Study of the Nursing Graduates School of Nursing, Rangsit University in the Academic Year of 1991-1996
Article Name : การศึกษาติดตามบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2534-2539
ผู้จัดทำ : ดร.สุทธีพร  ใจแก้ว(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.10/2540
ชื่อบทความ : THE EFFICIENCY OF COD, NITROGEN AND PHOSPHORUS REMOVAL BY THE CYCLIC ACTIVATED SLUDGE SYSTEM
Article Name : ประสิทธิภาพในการกำจัดซีโอดี ไนโตรเจน และฟอสฟอรัส ด้วยระบบไซคลิกแอกติเวเต็ดสลัดจ์
ผู้จัดทำ : กนกวรรณ  เหลืองศรีชัย(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.11/2540
ชื่อบทความ : The Development of Temperature Control and Milk Filling Machine in a school
Article Name : การพัฒนาเครื่องรักษาอุณหภูมิและบรรจุนมพร้อมดื่มสำหรับใช้ในโรงเรียน
ผู้จัดทำ : ญาณวุฒิ  สุพิชญางกูร  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.12/2540
ชื่อบทความ : Layoff Studies in Thailand : A Case Study of Financial Business Group
Article Name : ปัญหาการเลิกจ้างในประเทศไทย : กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจการเงิน
ผู้จัดทำ : สุรพล  เพชรไกร(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.14/2540
ชื่อบทความ : (NEURAL FUZZY NETWORD APPLICATIONFOR PERFORMANCE APPRAISAL)
Article Name : การใช้ NEURAL FUZZY NETWORD เพื่อการหาค่าประสิทธิภาพ
ผู้จัดทำ : ดร.จินมาน  หยาง(ลาออก)  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

รหัส
ท.สจ.09/2540
ชื่อบทความ : Degradation of Crude and Diesel Oil by Microorganisms
Article Name : การย่อยสลายน้ำมันดิบและน้ำมันดีเซลโดยจุลินทรีย์
ผู้จัดทำ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิมล   ชอบชื่นชม  [คลิกดูประวัติ...]
[อ่านบทคัดย่อ ...]

şahin k porno izle şahin k porno izle