Scholarship of Research internal

Scholarship of Research Internal /Scholarship of Research Internal / Complete / Article 2008


จำนวนบท 24 บทความ
Page | 1 2 Next
ID
สวจ.03/2551
ชื่อบทความ : Molecular Screening of Plasmodium spp. in Asymptomatic Carriers Among Immigrant workers in Thailand
Article Name : ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของการติดเชื้อมาลาเรียแบบไม่ปรากฏอาการในคนงานต่างด้าวที่อาศัยในประเทศไทย
By : Kanyanan  Kritsiriwutinan  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
14/2551
ชื่อบทความ : Storage Life of Dried Green, Red, and Sweet and Sour Curry Cube
Article Name : อายุการเก็บรักษาพริกแกงเขียวหวาน พริกแกงเผ็ด และพริกแกงส้มก้อนอบแห้ง
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.04/2551
ชื่อบทความ : Chemical Constituents and Anticancer Activity of Phyllanthus pulcher
Article Name : องค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์การต้านมะเร็งของว่านธรณีสาร
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.10/2551
ชื่อบทความ : การพัฒนารูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาทุนกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
Article Name : การพัฒนารูปแบบการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ของนักศึกษาทุนกีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต
By : Pranom  Deered  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.20/2551
ชื่อบทความ : Selection and Satisfaction Factors on Residential Building for Rent in Comprehensive Planning Area of Chainat : Chainat Proviences
Article Name : ปัจจัยในการเลือกและความพึงพอใจอาคารอยู่อาศัยให้เช่าในเขตผังเมืองรวมเมืองชัยนาท: จังหวัดชัยนาท
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.22/2551
ชื่อบทความ : A study of history of architecture of the temples enshrining theBuddha’s relics in Lampang Province
Article Name : การศึกษาด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของวัดที่ประดิษฐานพระธาตุในจังหวัดลำปาง
By : Parisut  Lerdkachatarn  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.23/2551
ชื่อบทความ : ELECTRONIC TIME STAMP SYSTEM CASE STUDY: EMPLOYEE TIME STAMP FACULTY OF ARCHITECTURE, RANGSIT UNIVERSITY
Article Name : ระบบลงเวลาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษา การลงเวลามาปฏิบัติงานของบุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.24/2551
ชื่อบทความ : The Impact of Alternative Energy to Green House Gases Emission : Case study of Public Transport in Bangkok
Article Name : ผลกระทบจากการใช้พลังงานทางเลือกต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก: กรณีศึกษาจากรถยนต์สาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
27/2551
ชื่อบทความ : The Study of the Ethics and Moral Development and Cultivation Model : Case of the Discipline for Rangsit University Students
Article Name : การศึกษารูปแบบการพัฒนาและการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม : กรณีศึกษา การมีวินัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.28/2551
ชื่อบทความ : EFFECTS OF NURSING CARE WEANING PROTOCOL ON QUALITY OF CARE IN PATIENTS WITH VENTILATORS
Article Name : ผลของการใช้แนวปฏิบัติการหย่าเครื่องช่วยหายใจต่อคุณภาพการดูแลผู้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจ
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.32/2551
ชื่อบทความ : Comparison of Antimicrobial Susceptibility of Vibrio parahaemolyticusIsolated from Marine Plankton in Surat Thani and Krabi Provinces
Article Name : การศึกษาเปรียบเทียบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อ Vibrio parahaemolyticus ที่แยกจากแพลงก์ตอนในทะเลของจังหวัดสุราษฎร์ธานี และกระบี่
By : Siriporn  Kowaboot  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.33/2551
ชื่อบทความ : การสำรวจการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสงป่นจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
Article Name : การสำรวจการปนเปื้อนของอะฟลาทอกซินในพริกป่นและถั่วลิสงป่นจากเครื่องปรุงก๋วยเตี๋ยวเรือ คลองรังสิต จังหวัดปทุมธานี
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.34/2551
ชื่อบทความ : HEALTH PROMOTING BEHAVIORS OF PERSONS WITH HIV/AIDS
Article Name : พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพในผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.35/2551
ชื่อบทความ : Adeponectin Gene Polymorphism at Position 45 (T>G) in Thai Type 2 Diabete
Article Name : ความแปรผันทางพันธุ์กรรมของยีนอะดิโพเนคติน ที่ตำแหน่ง 45(T>G) ในคนไทยที่เป็นเบาหวานชนิดที่ 2
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
สวจ.18/2552
ชื่อบทความ : The Satisfaction of the Customers in Bangkok at the Arrangement of Goods on the Shelves in Retail Stores of Category Killers: A Case Study of Home Decoration and Repairs
Article Name : ความพึงพอใจของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครที่มีต่อการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปลีกประเภทแคทิกอรี คิลเลอร์ : กรณีศึกษาร้านค้าสินค้าตกแต่งซ่อมแซมบ้าน
By :     [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

şahin k porno izle şahin k porno izle