Scholarship of Research internal

Scholarship of Research Internal /Scholarship of Research Internal / Complete / Article 1999


จำนวนบท 18 บทความ
Page | 1 2 Next
ID
ท.สจ.01/2542
ชื่อบทความ : Development of Ready-to-Eat Mixed Jelly
Article Name : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เยลลี่พร้อมบริโภคแบบผสม
By : Wimolsiri  Thanasut  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.02/2542
ชื่อบทความ : Removal of Silver from Photographic Wastewater by Cementation
Article Name : โครงการการแยกเงินจากน้ำเสียห้องล้างอัดภาพโดยวิธีซีเมนเทชั่น
By : -  -  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.05/2542
ชื่อบทความ : Development of the Genetic Algorithm Software for solving the engineering Optimization Problem
Article Name : การพัฒนาซอฟแวร์ยีนส์เนติกอัลกอริทึมสำหรับการแก้ปัญหาเหมาะที่สุดทางวิศวกรรม
By : -  -  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.06/2542
ชื่อบทความ : Establishment of stage-discharge relationship for tidal river by using the artificial neural Network
Article Name : การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างระดับน้ำกับอัตราการไหลสำหรับแม่น้ำที่ได้รับอิทธิพลน้ำทะเลหนุนโดย การใช้โครงข่ายประสาทเทียม
By : Suree  Supharatid  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.07/2542
ชื่อบทความ : A Comparison of some Mental Abilities before ad after completing the physics-mechanics course : A special case study at Ransit University
Article Name : การเปรียบเทียบสมรรถภาพสมองบางประการก่อนและหลังการเรียนรู้วิชาฟิสิกส์-กลศาสตร์ : การศึกษาเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยรังสิต
By : -  -  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.08/2542
ชื่อบทความ : Development of Physics (Mechanics) Instrument set interfacing computer system
Article Name : การพัฒนาชุดเครื่องมือวัดทางฟิสิกส์ (กลศาสตร์) เชื่อมต่อกับระบบไมโครคอมพิวเตอร์
By : Nuntachai  Thongpance  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.09/2542
ชื่อบทความ : Prevention of Aspergillus flavus Contamination and Aflatoxins Production on Brown Rice by Vacumand Ozonization
Article Name : การป้องกันการขึ้นปะปนของเชื้อรา แอสเปอร์จิลลัส เฟลวัส และการสร้างสารแอฟฟล่าท๊อกซินบนข้าวกล้อง ด้วยโอโซน และสภาวะสุญญากาศ
By : -  -  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.10/2542
ชื่อบทความ : Extraction and Purification of Major Components from Thunbergia Laurifolia Linn. By Organic solvent Extraction and Hight Performance Liquid Chromatography
Article Name : การแยกสกัดสารที่เป็นองค์ประกอบหลักจากสมุนไพรรางจืดชนิดสีม่วง โดยวิธีทางเคมี และ HPLC
By : Suree  Supalaknaree  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.11/2542
ชื่อบทความ : -
Article Name : การศึกษาความเป็นพิษของ Extracellular Polysaccharide จากแบคทีเรียสายพันธุ์ใหม่
By : Acharawan  Thongmee  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.12/2542
ชื่อบทความ : A Study of Physical Fitness of Rangsit University Athletes Participated in the 27th University Games of Thailand
Article Name : การศึกษาสมรรถภาพทางกายของนักกีฬามหาวิทยาลัยรังสิตในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27
By : Pranom  Deered  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.13/2542
ชื่อบทความ : Media Exposure : Knowledge and Attitude Toward the 1998 Constitution of University Students
Article Name : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อมวลชนกับความรู้ และทัศนคติที่มีต่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน พ.ศ.2540 ของนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัย
By : Thiti  Vitayasorana  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.14/2542
ชื่อบทความ : Media Exposure: Knowledge and Attitude of Senior School Students toward Rangsit University.
Article Name : พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับความรู้และทัศนคติของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีต่อมหาวิทยาลัยรังสิต
By : Darured  Katosot  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.15/2542
ชื่อบทความ : A Change in Technology and Skills in Thai Industries: A Case Study of the Electronics and Machinery Industries.
Article Name : การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและทักษะในอุตสาหกรรมไทย : การศึกษากรณีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องจักรกล
By : Nathabhol  Khanthachai  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.17/2542
ชื่อบทความ : Female Misconduct : Analysis of Factors Concerned with the Misconduct in Amphetamine and Murder Cases
Article Name : การกระทำผิดของผู้หญิง : วิเคราะห์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดในคดียาบ้า และคดีฆ่าคนตาย
By : Areelak  Bulsathaporn  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

ID
ท.สจ.18/2542
ชื่อบทความ : Effects of Accounting information on marketing decision making: cases in convenience goods industry
Article Name : การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการตัดสินใจด้านกิจกรรมการตลาด : ศึกษากรณีธุรกิจผลิตสินค้าสะดวกซื้อ
By : Wanrudee  Suksanguan  [คลิกดูประวัติ...]
[Read...]

şahin k porno izle şahin k porno izle