All Of Research Internal

Scholarship of Research Internal / All of Research Internal / All of Research Scholarship Internal / List of Research Projects Supported by NRCT 2018


จำนวนบท 88 บทความ
Page | 1 2 3 4 5 6 Next
No. ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การศึกษาเภสัชกรรมสมมูลของสเปรย์ฉีดพ่นในช่องปากจากสารสกัดกัญชาและผลิตภัณฑ์ซาติเวกซ์ วิจัยและพัฒนา อ.วรวรรณ สายงาม (Fast Track) วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
2 การศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพและการพัฒนาตำรับน้ำมันปาล์มแดงในรูปแบบแคปซูลนิ่มเพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วิจัยและพัฒนา อ.วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจากโอลิโอโซมของผลปาล์มและเนื้อเมล็ด วิจัยและพัฒนา อ.ตุลย์ ชูสุทธิ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
4 การประเมินคุณสมบัติความเป็นพิษต่อเซลล์มะเร็งและพรีไบโอติกของเห็ดที่กินได้ วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พรรณนภา เภาทอง คณะเทคนิคการแพทย์ 12
5 ผลของสารสกัดจากลูกยอในรูปแบบยาทาต่อการสมานแผลเปิดในหนูเม้าส์ วิจัยและพัฒนา อ.ปฐวีณ์กร เกษโกมล คณะวิทยาศาสตร์ 12
6 การเตรียมและตรวจลักษณะเฉพาะของยาที่อยู่ในรูปของเหลวไอออนิกสำหรับการประยุกต์ใช้ทางเภสัชกรรม วิจัยและพัฒนา ดร.ภัททวัฒน์ มณีวัฒนภิญโญ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
7 การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์จากกากและเมล็ดในปาล์มแดงเพื่อกำจัดโลหะ Fe2+/Fe3+ Ca2+ และ Zn2+ในน้ำ วิจัยและพัฒนา รศ.ปัญญา มณีจักร์ 3,000.- คณะวิทยาศาสตร์ 12
8 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมธุรกิจนวดไทย วิจัยและพัฒนา อ.ณัฐศรชัย พรเอี่ยม วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 6
9 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการตรวจเชื้อ Salmonella typhi ในตัวอย่างเนื้อไก่ด้วยเทคนิค ทางอณูชีววิทยา ความรู้พื้นฐาน ผศ.ดร.ปานันท์ กาญจนภูมิ คณะวิทยาศาสตร์ 12
10 การสื่อสารการตลาดออนไลน์ที่มีผลต่อเส้นทางของผู้บริโภคเกย์ (Gay Consumer Path) ในการตัดสินใจใช้บริการฟิตเนส ความรู้พื้นฐาน อ.ชัชญา สกุณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
11 ผลของน้ำหมักชีวภาพต่อการเจริญเติบโตของดาวเรือง วิจัยและพัฒนา อ.อรพรรณ หัสรังค์ คณะนวัตกรรมเกษตร 12
12 ฤทธิ์ต้านสาเหตุการเกิดริ้วรอยของสารสกัดไพลในการศึกษาแบบนอกกาย ความรู้พื้นฐาน อ.ดร.ภก.อภิรุจ เชียงโสม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
13 ผลของการเคลือบผิวด้วยพาราซีลต่อความขรุขระของพื้นผิวฟันปลอมอะคริลิกเรซินที่ผ่านวิธีการขัดแต่งที่แตกต่างกัน วิจัยและพัฒนา อ.ดวงใจ อุไรวิชัยกุล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 12
14 การเปรียบเทียบความแข็งแรงต่อการโค้งงอระหว่างเรซินคอมโพสิตชนิดบัลค์ฟิลล์และวัสดุบูรณะสีเหมือนฟันชนิดอื่นๆ ความรู้พื้นฐาน อ.วิน หิริโอตัปปะ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 12
15 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของการรักษาด้วยการฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นด้วยมือและฝังเข็มศีรษะแบบกระตุ้นไฟฟ้าในผู้ที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุม วิจัยและพัฒนา ศาสตราจารย์(คลินิก) แพทย์จีน ผศ.นพ.ภาสกิจ วัณนาวิบูลติดต่อ อ.หยา 0855222257 วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
bursa escort bursa escort