All Of Research Internal

Scholarship of Research Internal / All of Research Internal / All of Research Scholarship Internal / List of Research Projects Supported by NRCT 2017


จำนวนบท 90 บทความ
Page | 1 2 3 4 5 6 Next
No. ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การสกัดและทดสอบฤทธิ์การสมานแผลของเพปไทด์จากรำข้าวเพื่อนำมาเตรียมแผ่นฟิล์มเบื้องต้น วิจัยและพัฒนา ดร.ธนิยา วัณณคุปต์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
2 การศึกษาความชุกของระยะสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศของเชื้อมาลาเรียชนิด Plasmodium falciparum และ Plasmodium vivax ในแหล่งระบาดของเชื้อมาลาเรียในประเทศไทยด้วยเทคนิคทางอณูชีววิทยา ความรู้พื้นฐาน ดร.พงศกร มาตย์วิเศษ คณะเทคนิคการแพทย์ 10
3 การใช้สารสกัดคล้ายเพคตินจากเปลือกทุเรียนเพื่อใช้เป็นชั้นเมทริกซ์สำหรับแผ่นแปะผิวหนังนิโคติน วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
4 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในตำรับยาสมุนไพรไทยเบญจโลกวิเชียรด้วยวิธี HPLC-DAD fingerprint วิจัยและพัฒนา อ.ดร.ภก.ปฐม โสมวงศ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
5 การประเมินตัวแปรของลูกตาในคนที่สูบบุหรี่ ความรู้พื้นฐาน อ.นิศา ปานอ่อน คณะทัศนมาตรศาสตร์ 12
6 ผลของอาหารเลี้ยงเชื้อต่อการเจริญและการผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเห็ดถั่งเช่าหิมะ BCC 31640 วิจัยประยุกต์ อ.ธนัชยา เกณฑ์ขุนทด คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
7 การหมักน้ำส้มสายชูจากเปลือกกล้วยน้ำว้า วิจัยและพัฒนา ดร.กฤตพร รำจวนเกียรติ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
8 การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการวิเคราะห์เชิงอภิมานผลของ resveratrol ต่อการเคลื่อนไหวออกแรง วิจัยประยุกต์ อ.สุรชัย โกติรัมย์ 3,000.- วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 11
9 อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนใต้ วิจัยประยุกต์ ร้อยตำรวจเอก ดร.จอมเดช ตรีเมฆ วิทยาลัยรัฐกิจ 12
10 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา วิจัยและพัฒนา ผศ.นพปฎล ธาระวานิช วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ 12
11 การพัฒนาสูตรตำรับสเปรย์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียและดับกลิ่นปากจากสารสกัดแก่นสน วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อภิรักษ์ สกุลปักษ์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
12 การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กที่พบในน้ำกร่อยประเทศไทยด้วยตัวทำละลายจากธรรมชาติ วิจัยและพัฒนา ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
13 การหาค่าที่เหมาะสมของการสกัดฝางเพื่อพัฒนาเป็นตำรับแผ่นแปะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสิวหนอง วิจัยประยุกต์ อ.สุกัญญา เศรษฐรักษา วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
14 การใช้เปลือกแก้วมังกร (Hylocereus undatus) ทดแทนหนังหมูและสารไนเตรทในผลิตภัณฑ์แหนม วิจัยและพัฒนา ดร.กัณฐวุฒิ บุญมี คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
15 ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น: ศึกษากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดดำเนินการ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์ คณะบริหารธุรกิจ 12
bursa escort bursa escort