All Of Research Internal

Scholarship of Research Internal / All of Research Internal / All of Research Scholarship Internal / List of Research Projects Supported by NRCT 2016


จำนวนบท 70 บทความ
Page | 1 2 3 4 5 Next
No. ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การคัดแยกแบคทีเรียกรดแลกติกที่มีคุณสมบัติเป็นโพรไบโอติกจากผลิตภัณฑ์อาหารหมักดอง ความรู้พื้นฐาน ดร.ณัฐกาญจน์ แดงมณี วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
2 ปัจจัยพยากรณ์ความน่าเชื่อถือและความดึงดูดใจของแหล่งสารต่อพฤติกรรมการบริโภคผ่านการสื่อสารการตลาดแบบ Unbranded Facebook Fanpage ความรู้พื้นฐาน อ.ชัชญา สกุณา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
3 การตัดทอนรูปทรงประติมากรรมเพื่อผลิต Art Toy (ประติมากรรมช้างไทยมีฝัน) พัฒนาเชิงทดลอง อ.โกเมศ กาญจนพายัพ คณะดิจิทัลอาร์ต 12
4 การเตรียมและการดัดแปรถ่านกัมมันต์ด้วย เหล็ก (III) เพื่อกำจัดอาร์เซนิกในน้ำ วิจัยและพัฒนา ผศ. ปัญญา มณีจักร์ คณะวิทยาศาสตร์ 12
5 ผลของเจลต้านสิวที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) ต่อการลดปัจจัยในการก่อสิวของเชื้อ Staphyloccus spp. วิจัยและพัฒนา ดร.สุกัลญา หลีแจ้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
6 แผนผังพัฒนาพื้นที่สถานีขนส่งมวลชนและบริเวณโดยรอบตามแนวคิด Transit Oriented Development : กรณีศึกษาสถานีรถไฟฟ้าหลักหกและบริเวณโดยรอบ วิจัยและพัฒนา ผศ.กฤตพร ลาภพิมล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 12
7 พฤติกรรมการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ของประชากรในเขตกรุงเทพและปริมณฑล นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ ดร.ปาจรีย์ เหลี่ยงประดิษฐ์ คณะบริหารธุรกิจ 12
8 เครื่องเลื่อยกระดูกสำหรับการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยา นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์อนันตศักดิ์ วงศ์กำแหง คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 12
9 การผลิตโปรตีนละลายได้เพื่อเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากข้าวมอลต์เสริมด้วยกากรำสกัด นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
10 ผลของสารทำความสะอาดฟันเทียมชนิดเม็ดต่อการกำจัดคราบชาของฐานฟันปลอมชนิดพอลิเอไมด์ วิจัยประยุกต์ อ.ทพญ.สปัน เล็งเลิศผล วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์ 12
11 การตัดสินใจลงทุนด้านกองทุนของนักลงทุนไทย วิจัยประยุกต์ ผศ. มุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ 12
12 ภาพสตรีทอาร์ตเพื่อการสื่อสารการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ย่านเมืองเก่าปีนังและสงขลา ความรู้พื้นฐาน รศ.ดร.กฤษณ์ ทองเลิศ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
13 ทรัพยากรองค์การที่มีผลต่อความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโลจิสติกส์และผลกระทบที่มีต่อประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในประเทศไทย วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.พัฒน์ พิสิษฐเกษม คณะบริหารธุรกิจ 12
14 การออกแบบเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้าอัจฉริยะ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ รศ.นันทชัย ทองแป้น คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 12
15 การศึกษาออกแบบและสร้างอุปกรณ์ช่วยเดินฟื้นฟูการหัดเดินอัจฉริยะอัตโนมัติ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อ.พิชิตพล โชติกุลนันทน์ คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ 12
bursa escort bursa escort