All Of Research Internal

Scholarship of Research Internal / All of Research Internal / All of Research Scholarship Internal / List of Research Projects Supported by NRCT 2015


จำนวนบท 82 บทความ
Page | 1 2 3 4 5 6 Next
No. ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์ วิจัยประยุกต์ อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ คณะเทคนิคการแพทย์ 24
2 การสร้างเซลล์เพาะเลี้ยงแคลลัสตัดแต่งพันธุกรรมจากต้นกระท่อมเพื่อใช้ในการผลิตแอลคาลอยด์ วิจัยประยุกต์ อาจารย์ ดร.ทศธน จรูญรัตน์ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 24
3 การใช้โปรตีโอมิกส์ตรวจสอบการเปลี่ยนวิถีสังเคราะห์ของพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากกลีเซอรอลเป็นกลูโคนีโอเจนีสิสในแบคทีเรีย Cupriavidus necator ความรู้พื้นฐาน อาจารย์ ดร.ณัฐพล ถนัดช่างแสง วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 24
4 ปัจจัยพยากรณ์การยอมรับนวัตกรรมการสื่อสานการตลาดของพลเมืองดิจิทัลไทย ความรู้พื้นฐาน อาจารย์พิทักษ์ ชูมงคล วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ 12
5 แนวคิดเรื่องความเป็นธรรมตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการการรักษาพยาบาลในกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และกองทุนประกันสังคม วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.มงคล เทียนประเทืองชัย คณะนิติศาสตร์ 12
6 การจัดการการเงินส่วนบุคคลที่มีผลต่อพฤติกรรมการออมของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล วิจัยประยุกต์ ผศ.มุกดา โควหกุล คณะบริหารธุรกิจ 12
7 ทุนทางสังคม กระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขความยากจน ของชุมชนไทยทรงดำ ตำบลรางหวาย จังหวัดกาญจนบุรี วิจัยและพัฒนา อาจารย์ฟ้าลั่น กระสังข์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 6
8 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ำกล้วยหอมอัดก๊าซ วิจัยและพัฒนา ผศ.วนิดา โอศิริพันธุ์ คณะเทคโนโลยีชีวภาพ 12
9 ความทรงจำสำหรับวงดนตรีแจ๊สวงเล็ก นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์เจตนิพิฐ สังข์วิจิตร วิทยาลัยดนตรี 12
10 บทประพันธ์เพลงลาเวนเดอร์แห่งความสงบ นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์อานุภาพ คำมา วิทยาลัยดนตรี 12
11 ยุทธศาสตร์การรื้อฟื้นเส้นทางสายไหมของจีน กับการผงาดขึ้นครองอำนาจนำในระดับโลก ความรู้พื้นฐาน อ.อาทิตย์ ทองอินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 12
12 การแยกและศึกษาสมบัติทางเคมีกายภาพของสารสกัดเมือกกระเจี๊ยบเขียวเพื่อใช้เป็นสารแขวนตะกอน วิจัยและพัฒนา อ. วรวรรณ สายงาม วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
13 การศึกษาสมบัติทางกายภาพและการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียของฟิล์มบางแทนทาลัมออกไซด์ วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.อารยา มุ่งชำนาญกิจ คณะวิทยาศาสตร์ 12
14 การศึกษาความเป็นพิษเบื้องต้นของเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) และคุณสมบัติการชักนำให้เซลล์มะเร็งเพาะเลี้ยงตายแบบอะพอพโทซิส ความรู้พื้นฐาน ดร.ฐาปนาวรรณ นาสมยนต์ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
15 การพัฒนาระบบการจัดการห้องเรียนกลับด้าน ผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ บนแอปพลิเคชั่นอุปกรณ์แท็บเล็ตที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในการเรียน นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อ.ทศพร ทศแสนสิน วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 12
bursa escort bursa escort