All Of Research Internal

Scholarship of Research Internal / All of Research Internal / All of Research Scholarship Internal / List of Research Projects Supported by NRCT 2014


จำนวนบท 94 บทความ
Page | 1 2 3 4 5 6 7 Next
No. ชื่อโครงการ ประเภททุน หัวหน้าโครงการ คณะ ระยะเวลาดำเนินการ(เดือน) เสร็จสมบูรณ์ กำลังดำเนินการ
1 ผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่าง CD137 Receptor และ CD137 Ligand ที่เกี่ยวข้องในการตายแบบอะพอพโทสิดของการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ และการประยุกต์ใช้ วิจัยและพัฒนา ดร.แจนจุรีย์ เนตรสว่าง คณะเทคนิคการแพทย์ 24
2 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนทุนมนุษย์กับการศึกษา: กรณีศึกษาประเทศไทย วิจัยประยุกต์ ดร.เทอดศักดิ์ ชมโต๊ะสุวรรณ คณะเศรษฐศาสตร์ 12
3 ปัจจัยที่มีผลต่อการสังเคราะห์ทองแดงออกไซด์ทรงกลมกลวง วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.กานดา ว่องไวลิขิต คณะวิทยาศาสตร์ 12
4 การศึกษาความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียก่อโรคของสารสกัดจากเห็ดเรืองแสง (Neonothopanus nambi) วิจัยและพัฒนา ดร.สุกัลญา หลีแจ้ วิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก 12
5 โครงการวิจัยย่อยที่ 1 ศึกษาการบริหารจัดการในฟาร์มแพะนม ของชุมชนมุสลิมที่มีผลกระทบต่อคุณภาพนมแพะดิบ วิจัยและพัฒนา ผศ.ดร.วราพร ลักษณลม้าย คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
6 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะดิบ (ก) ศึกษาการทำเนยนมแพะ ผสม เคอร์คิวมิน สกัดจากขมิ้นชัน วิจัยและพัฒนา ดร.ชิตสุดา ชัยศักดานุกูล คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
7 โครงการวิจัยย่อยที่ 2 ศึกษาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากนมแพะดิบ (ข) ศึกษาการทำนมแพะอัดเม็ดผสมแอนโทไซยานินส์จากซังข้าวโพดม่วง วิจัยและพัฒนา ผศ.เบ็ญจรัก วายุภาพ คณะเทคโนโลยีอาหาร 12
8 โครงการวิจัยย่อยที่ 3 กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์นมแพะของผู้บริโภคในมหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยและพัฒนา ดร.สุมาลี สว่าง คณะบริหารธุรกิจ 12
9 การระบายสีเลือกได้แบบ -(k,t) ของกราฟ ความรู้พื้นฐาน ดร.วงศกร เจริญพานิชเสรี วิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 9
10 การพัฒนาตำรับซูโดลาเท็กซ์มาส์กจากน้ำมันรำข้าวบีบเย็น วิจัยและพัฒนา ดร.จิระพรชัย สุขเสรี วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
11 การประเมินคุณภาพของยาแคปซูลขมิ้นชันที่ผลิตในโรงพยาบาลรัฐ วิจัยประยุกต์ อาจารย์เชาวลิต มณฑล วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
12 บทบาทของจำนวนชุดดีเอ็นเอของยีน Glutathione –S- transferase ชนิด M1 (GSTM1) ต่อการวินิจฉัยผู้ป่วยมะเร็งลำไส้ชาวไทยที่รักษาด้วยยาเคมี วิจัยประยุกต์ ผศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์ คณะวิทยาศาสตร์ 10
13 มอเตอร์กระแสตรงดัดแปลงจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในรถยนต์เพื่อประยุกต์ใช้ในเรือหางยาวไฟฟ้า นวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์ อาจารย์สกุล หิรัญเดช วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ ยกเลิกโครงการ
14 การศึกษาสารมลพิษตกค้างในพืชที่ปลูกใกล้เหมืองแร่ทองคำ วิจัยและพัฒนา ดร.ลักษณา เจริญใจ วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
15 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุคนธบำบัดจากกฤษณาที่เหลือใช้ วิจัยและพัฒนา รศ.ดร.ภญ.นริศา คำแก่น วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 12
bursa escort bursa escort