ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2562


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.วนิดา พงศ์สถาพร
ชื่อภาษาไทย : ความผันแปรทางพันธุกรรมของของยีน PON1 ณ ตำแหน่ง L55M และตำแหน่ง -108C>T ของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความผันแปรทางพันธุกรรมของของยีน PON1 ณ ตำแหน่ง L55M และตำแหน่ง -108C>T ของเกษตรกรไทยที่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2562
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :