ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2562


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร.ธเนศ พงศ์ธีรัตน์
ชื่อภาษาไทย : ความหลากหลายของยีน Glutathione –S- transferase P1 ที่ exon 5 และ exon 6 ในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความหลากหลายของยีน Glutathione –S- transferase P1 ที่ exon 5 และ exon 6 ในผู้ป่วยมะเร็งตับชาวไทย
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2562
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :