ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.ลดาวัลย์ วศินปิยมงคล
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาอิทธิพลของราสายจากแหล่งเพาะพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของลูกน้ำยุงลาย
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาอิทธิพลของราสายจากแหล่งเพาะพันธุ์ต่อการเจริญเติบโตและการอยู่รอดของลูกน้ำยุงลาย
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 63/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :