ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.บุณยรัศมิ์ สุขเขียว
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันปาล์มดิบและศึกษาการสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกผลปาล์มแดง
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันปาล์มดิบและศึกษาการสกัดแคโรทีนอยด์จากเปลือกผลปาล์มแดง
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 95/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :