ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.ทญ.ปรารถนา ยอดมโนธรรม
ชื่อภาษาไทย : ประสิทธิภาพของดีไลมอนนีนสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นต่างกัน ต่อการอ่อนตัวของกัตตาเปอร์ชา
ชื่อภาษาอังกฤษ : ประสิทธิภาพของดีไลมอนนีนสังเคราะห์ที่ความเข้มข้นต่างกัน ต่อการอ่อนตัวของกัตตาเปอร์ชา
คณะ : วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 88/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :