ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.เฉลิมพร อรรถศิลป์
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 (UGT1A1*28 และ *6) กับการเกิดภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงในกลุ่มทารกแรกเกิดไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเกิดความหลากหลายทางพันธุกรรมของยีน UGT1A1 (UGT1A1*28 และ *6) กับการเกิดภาวะบิลิรูบินในเลือดสูงในกลุ่มทารกแรกเกิดไทย
คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 59/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :