ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ศศิรินทร์ แลบัว
ชื่อภาษาไทย : การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กที่พบในน้ำกร่อยประเทศไทยด้วยตัวทำละลายจากธรรมชาติ
ชื่อภาษาอังกฤษ : การสกัดน้ำมันจากสาหร่ายขนาดเล็กที่พบในน้ำกร่อยประเทศไทยด้วยตัวทำละลายจากธรรมชาติ
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 13/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :