ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2560


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ผศ.ดร.วิภาดา คุปตานนท์
ชื่อภาษาไทย : ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น: ศึกษากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดดำเนินการ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อภาษาอังกฤษ : ศักยภาพในการบริหารจัดการธุรกิจร้านอาหารญี่ปุ่น: ศึกษากรณีร้านอาหารญี่ปุ่นเพิ่งเปิดดำเนินการ (Start-up) ในเขตกรุงเทพมหานคร
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ปีที่ขอทุน : 2560
รหัสเอกสาร : 16/2560

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :