ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2556


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร. กฤษณ์ ทองเลิศ
ชื่อภาษาไทย : การสื่อความหมายของภาพเงือกในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : การสื่อความหมายของภาพเงือกในงานจิตรกรรมฝาผนังไทย
คณะ : วิทยาลัยนิเทศศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2556
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :