ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2556


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร.กาญจนา สุริยะพรหม
ชื่อภาษาไทย : ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินที่ตำแหน่ง-420C>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความแปรผันทางพันธุกรรมของยีนรีซีสตินที่ตำแหน่ง-420C>G ในคนที่มีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม
คณะ : คณะเทคนิคการแพทย์
ปีที่ขอทุน : 2556
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :