ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2556


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.ภลดา เรืองหิรัญ
ชื่อภาษาไทย : แนวทางการสร้างสื่อเชิงสังคม (Social Media) ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
ชื่อภาษาอังกฤษ : แนวทางการสร้างสื่อเชิงสังคม (Social Media) ที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้บริโภคบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในเขตกรุงเทพมหานคร
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ปีที่ขอทุน : 2556
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :