ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2556


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : อ.พิษณุ สมบูรณ์
ชื่อภาษาไทย : ระบบบันทึกข้อมูลการจองรถยนต์ และการสืบค้นทางอินเตอร์เนท กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
ชื่อภาษาอังกฤษ : ระบบบันทึกข้อมูลการจองรถยนต์ และการสืบค้นทางอินเตอร์เนท กรณีศึกษาแผนกยานพาหนะ มหาวิทยาลัยรังสิต
คณะ : คณะบริหารธุรกิจ
ปีที่ขอทุน : 2556
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :