ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2556


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.ชีพสุมน วิบูลย์วรกุล
ชื่อภาษาไทย : การศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองหนูแก่ บทบาทของ VEGF ในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ : การศึกษาผลของการออกกำลังกายต่อการลดลงของหลอดเลือดในสมองหนูแก่ บทบาทของ VEGF ในการส่งสัญญาณการเกิดหลอดเลือดใหม่
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2556
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :