ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.กัญ อนันตสมบูรณ์
ชื่อภาษาไทย : การตรวจหาและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนและการแสดงออกของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในรา Trichoderma spp.
ชื่อภาษาอังกฤษ : การตรวจหาและศึกษาลักษณะสมบัติของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในตัวอย่างดินที่ปนเปื้อนและการแสดงออกของยีนที่ย่อยสลายอาทราซีนในรา Trichoderma spp.
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :