ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : ดร.อินทิรา แถมพยัคฆ์
ชื่อภาษาไทย : ความหลากหลายทางชีภาพของรา Tricoderma spp. และจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆจากดินที่ปนเปื้อนอาทราซีน
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความหลากหลายทางชีภาพของรา Tricoderma spp. และจุลินทรีย์ชนิดอื่นๆจากดินที่ปนเปื้อนอาทราซีน
คณะ : คณะวิทยาศาสตร์
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :