ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ดร.ดวงพร สุวรรณกุล
ชื่อภาษาไทย : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของดินและความหลากหลายทางชีวภาพขอจุลินทรีย์ที่มีต่อปริมาณสารอาทราซีนตกค้างในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย
ชื่อภาษาอังกฤษ : ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของดินและความหลากหลายทางชีวภาพขอจุลินทรีย์ที่มีต่อปริมาณสารอาทราซีนตกค้างในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในประเทศไทย
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :