ทุนวิจัยภายใน

ทำเนียบงานวิจัย /ทุนวิจัยภายใน / งานวิจัยสมบูรณ์ / บทคัดย่อผลงานวิจัยประจำปีการศึกษา 2554


สถานะ : เสร็จสมบรูณ์
จัดทำโดย : รศ.ยุพกนิษฐ์ พ่วงวีระกุล
ชื่อภาษาไทย : เซราไมด์ข้าวมอลต์ : ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับประโยชน์เชิงเวชสำอาง
ชื่อภาษาอังกฤษ : เซราไมด์ข้าวมอลต์ : ผลิตภัณฑ์ สร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับประโยชน์เชิงเวชสำอาง
คณะ : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ
ปีที่ขอทุน : 2554
รหัสเอกสาร :

บทคัดย่อ ภาษาไทย
บทคัดย่อ ภาษาอังกฤษ
คำสำคัญ :